Hotărârea nr. 332/2013

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 80331 din 26.03.2013, întocmit de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se propune atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea;

Având în vedere Avizul nr.4 din 22.04.2013 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri din cadrul Instituției Prefectului județului Bihor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Luând în considerare Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”d” și art.45 alin.(2) lit.”e” din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii „Atanasie Popa” pentru strada ce pornește din strada Hack Kalasi Gyula, se termină în strada Nojoridului și este paralelă cu strada Episcop Vasile Hossu, identificată cu numărul cadastral 17622.

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Iustin Popfiu” pentru strada ce pornește din strada Hack Kalasi Gyula, se termină în strada Nojoridului și este paralelă cu strada nou propusă, Atanasie Popa, identificată cu numărul cadastral 11429.

Art.3. Se aprobă acordarea denumirii „Zaharia Macovei” pentru strada ce pornește din strada Nojoridului, se termină cu drum înfundat și este paralelă cu strada Vasile Vartolomei, identificată cu numărul cadastral 4201/14.

Art.4. Se aprobă acordarea denumirii „Stefan Augustin Doinas - poet” pentru strada ce pornește din strada Nojoridului, se termină cu drum înfundat și este paralelă cu strada nou propusă, Zaharia Macovei, identificată cu numărul cadastral 3565/24.

Art.5.Străzile menționate la art.1, art.2, art.3 și art.4 din prezenta hotărâre se află în zona de impozitare „D”.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al mun. Oradea

 • - Poliția municipiului Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Politia Locala Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - OCPI - Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC Compania de Apa Oradea SA

 • - Romtelecom, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Poșta Română, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 332


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.