Hotărârea nr. 330/2013

privind aprobarea unor masuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită în baza Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor masuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită în baza Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 99653 din data de 19.04.2013 prin care Compartimentul Consiliul Local propune aprobarea unor masuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită în bazaLegii nr. 60din23 septembrie 1991,

Văzând prevederile art. 1 alin.2 din Legea nr. 60/1991 ,,Adunările publice - mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și altele asemenea , ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.”

Conform art. 3 din Legea nr. 60 / 1991 : ,,Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile dețin indicii sau date că desfășurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligația să solicite din timp primarilor, unităților de jandarmi competente teritorial și poliției locale sprijin de specialitate.”

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, ,,organizatorii adunărilor publice vor depune declarația scrisă la primăriile municipale, orășenești sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfășoare, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora, în care trebuie să menționeze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliției locale și jandarmeriei,

Având în vedere art.8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unității administrative teritoriale, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei,

Ținând cont de:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 687/2010 privind aprobarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 470/2011 privind modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.760/2012, privind modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice,

Luând în considerare adresa nr. 1089697/2013 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor și adresa nr. 137/2013 a Poliției Locale Oradea, prin care sunt prezentate propuneri privind desfășurarea activității comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

În considerarea procesului verbal încheiat la data de 16.04.2013 al Comisiei de avizare a cererilor de

organizare a adunărilor publice,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

Conform proiectului de hotărâre și avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7, art. 45 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă următoarele masuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită în baza Legii nr. 60din23 septembrie 1991:

 • 1.  Organizatorii adunărilor publice supuse declarării prealabile în conformitate cu Legea 60/1991, vor depune declarația scrisă la Primăria municipiului Oradea, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării adunării publice declarate.1

Organizatorii adunărilor publice sunt obligați să înregistreze declarațiile de desfășurare a adunărilor publice și la unitățile de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 48 de ore înainte. 2

 • 2.  Cererea trebuie să menționeze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliției locale, poliției municipale și jandarmeriei.

Formularul tipizat al cererii se găsește la Registratura PMO- Serviciul Relații cu publicul ori poate fi descărcat electronic de pe site-ul www.oradea.ro (secțiunea ,,cereri și formulare tip/directia juridica/fisiere-cerere pentru aprobare adunare publică).

Cererea se depune in dublu exemplar: un exemplar înregistrat la Primăria Municipiului Oradea - pentru Comisia de avizare adunări publice și un exemplar înregistrat la Administrația Imobiliara Oradea.

 • 3.  Avizul pentru desfășurarea adunărilor publice - mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și altele asemenea, se va acorda pentru o perioada de max. 7 zile și un interval orar de max. 8 ore/zi.

 • 4.  Adunările publice trebuie să se desfășoare în mod pașnic și civilizat, cu protecția participanților și a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepția celor autorizate, funcționarea instituțiilor publice sau private, a celor de învățământ, cultură și sănătate, a unităților economice ori să degenereze în acțiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața sau bunurile acestora ori ale domeniului public, și nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5.  Se conferă statut de spațiu de desfășurare a adunărilor publice pentru manifestații, competiții sportive, procesiuni, manifestări promoționale, mitinguri, demonstrații, marșuri, pichetări și altele asemenea, următoarelor spații publice:

 • -   P-ța Ferdinand

-   P-ta Unirii - statuia lui Mihai Viteazul

 • -   Parcarea din str. Independenței - platoul din fata statuii M.Eminescu

-   Str. Republicii -Pietonal

 • -   Parcarea din str. Aurel Lazăr

-  Cetatea Oradea

-   Platoul din fata Arenei ,,Antonio Alexe”

-   Parcul 1 Decembrie

 • -   Parcul Țăranilor

-   Parcul Ghioceilor

-   Parcul 22 Decembrie

-   Parcul Magnoliei

 • -   Parcul Nicolae Bălcescu

-   Parcul IC Bratianu

-   Parcul Petofi

 • -    Parcul Libertății

-   Parcul Olosig

- Parcul Traian (statuia Ady Endre)

- Parcul Traian ( statuia Avram Iancu)

- Parcarea din str. Atelierelor

 • 6. Obligațiile organizatorilor de evenimente sociale, sportive, culturale sau de agrement pe domeniul public:

 • a) sa respecte amplasamentul, suprafața atribuita, perioada de desfășurare si tipul activități autorizate

 • b) prin activitatea desfășurată sunt obligați sa nu tulbure liniștea si ordinea publica, sa nu împiedice circulația pietonală si rutiera, sa nu deterioreze mobilierul urban, construcțiile, sau zonele verzi din vecinătatea amplasamentului și să respecte prevederile Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991,

 • c)  prin acțiunile desfășurate să nu incite la violenta, sau sa creeze stări conflictule de orice natura (politica,

etnica, religioasa, etc.).

 • d) sa obțină toate avizele, acordurile de amplasare /autorizațiile de amplasare si funcționare prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea pentru desfășurarea acțiunii autorizate pe domeniul public (Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2010), si sa încheie, după caz, contractul de închiriere sau convenția de ocupare a domeniului public.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția juridică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Poliția Locală Oradea

 • •   Poliția Municipiului Oradea

 • •  Poliția Municipiului Oradea - B.P.R.M.U.

 • •  Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor

 • •   membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, prin grija Compartimentului Consiliul Local

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 330


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

1

conf. art.7 din L.60/1991

2

conf. art.12 alin.1 lit.a din L.60/1991