Hotărârea nr. 327/2013

Privind aprobarea tarifelor la bilete si abonamente ce vor fi practicate de SC Oradea Transport Local SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.06.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea tarifelor la bilete si abonamente ce vor fi practicate de SC Oradea Transport Local SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.06.2013

Analizând raportul de specialitate nr. 102.555/24.04.2013, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea noilor tarife la bilete și abonamente ce se vor practica în Municipiul Oradea pentru transportul public de călători începând cu 01.06.2013,

În conformitate cu Contractul de Concesiune a activității de transport public local aprobat prin HCL 925/2006,

Luând în considerare adresa SC Oradea Transport Local SA nr. 4774/16.04.2013, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 102.712/24.04.2013,

Ținând seama de art. 41, art. 42 si art. 43 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), lit.b), lit.d), alin.(3) lit. c), alin.4 lit. c), alin. 6, lit. a), pct. 14 precum și art.

45, alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă practicarea de către SC Oradea Transport Local SA începând cu data de 01.06.2013 a următoarelor tarife pentru bilete si abonamente pentru transportul public de călători in municipiul Oradea:

Nr. crt

Denumire titlu tarifar

Tarif propus

1

Abonament unic

70 lei

2

Abonament săptămânal

35 lei

3

Abonamente nenominale

160lei

4

Legitimații de 1 zi

13 lei

5

Bilete 2 călătorii

5 lei

6

Bile t1 călătorie automate

3 lei

7

Bilete 1 călătorie șoferi

4 lei

8

Bilet SMS 1 călătorie

3,5 lei

9

Legitimații de 1 zi SMS

15 lei

10

Abonament unic pe 3 luni

195 lei

11

Abonament unic pe 12 luni

780 lei

12

Bilet de suprataxă

50 lei

13

Bilet nevalidare

10 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-  Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -  SC Oradea Transport Local SA,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 327


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila