Hotărârea nr. 323/2013

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2012 la SC Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 99.424/19.04.2013 întocmit de către Direcția Economică-serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2012 la SC Administrația Domeniului Public SA,

Luând în considerare adresa nr. 2760/19.04.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 10035/19.04.2013, prin care SC Administrația Domeniului Public SA a transmis spre analiză și avizare situațiile financiare anuale încheiate la31.12.2012;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), și ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al SC Administrația Domeniului Public SA la data de 31.12.2012 conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul de profit si pierdere al SC Administrația Domeniului Public SA la data de 31.12.2012, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2012 la SC Administrația Domeniului Public SA, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA numiți prin Hotărârea Consiliului Local 420/24.07.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/31.01.2013, ca în ședința Adunării Generale a Acționarilor să voteze în sensul celor aprobate la articolele anterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA și reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •  SC Administrația Domeniului Public SA

 • •  Reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcției Economice

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 323


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, P-ța Independenței nr. 21

Telefon: 0040259-479148

Fax: 0040259-440438,

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

Capital social 980.000 RON

CUI: RO7997507

REPARTIZAREA PROFITULUI

c

- lei -


Profitul net s-a repartizat conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

Destinația

Suma

Profit net de repartizat

2.225.761,00

Rezerva legală

23.811,45

Dividende

1.100.975,00

Alte repartizări

1.000.974,55

Fond de participare la profit

100.000,00


DIRECTOR ECONOMIC

Mocan Ioana


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20                                                                     -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

10.901.245

11.271.495

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

10.685.392

11.068.675

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

215.853

202.820

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care maMu in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

2.230.358

2.553.583

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10)

12

13.131.603

13.825.078

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

760.749

762.933

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

235.465

845.127

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

1.214.431

1.204.767

/ Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

164.076

155.329

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

197

1.965

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

4.842.932

4.910.572

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)

19

3.852.954

3.870.206

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

989.978

1.040.366

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

341.895

351.555

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

341.895

351.555

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

2.797.455

3.126.356

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

2.267.423

2.636.162

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

213.850

257.030

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

316.182

233.164

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

216.864

140.078

-Cheltuieli (ct.6812)

33

353.758

493.836

-Venituri (ct.7812)

34

136.894

353.758

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18 + 21 +24 + 27 + 32)

35

10.573.670

11.494.752

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

2.557.933

2.330.326

-Pierdere (rd.35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

105.917

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate J~'t.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

75.866

150.832

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

318

449

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

76.184

257.198

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

6

684

C.. _i_TUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

6

684

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45-52)

53

76.178

256.514

-Pierdere (rd.52-45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12+45-35-52)

55

2.634.111

2.586.840

-Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58)

59

0

0

-Pierdere (rd.58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

13.207.787

14.082.276

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

10.573.676

11.495.436

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 -62)

63

2.634.111

2.586.840

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

436.615

361.079

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

2.197.496

2.225.761

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  208847404/439681029

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


.. . . .

Numele si prenumele /


ANDRICA LIVIU


Semnătura


Stampila unitățiiNumele si prenumele

EC. MOCAN IOANA


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Formular VALIDAT980.000

Suma de control

Bifați numai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BS

□ Sucursala

(•An C Semestru   Anul 2012

Entitatea SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

t/5

■o

<


Sector

Județ

Bihor

ORADEA

Strada


INDEPENDENTEI


Localitate

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

21

0259479148


Număr din registrul comerțului


J05 1 1995


Cod unic de inregistrare


Forma de proprietate


12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

Raportări anuale


(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

C Forma lungă


(• Forma prescurtată


C Forma simplificată


 • 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit ~ de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din

Legea contabilității nr. 82/1991

 • 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

I—,  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în

'—! state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO-BILANȚ prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

6.613.958

Profit/ pierdere

2.225.761


Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


FIO- pag. 1

BILANȚ prescurtat

FormularlO                     la data de 31.12.2012                           -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2012

31,12,2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

10.659

31.005

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)

02

2.216.340

3.911.172

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)

03

94.216

94,216

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

2.321.215

4.036,393

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.3O1+321+302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

67.661

81.398

I! TANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an treouie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431^+437^+4382+441 '*+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 *“+453 ‘*+456^+4582+461 +473"k -491 -495-496+5187)

06

885.920

1.162.437

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+51 14-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

4.805.301

5.139.161

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

5.758.882

6.382.996

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431***+437***+4381 +44 V**+4423+4428***+444***+446!:**+ 447***+4481+451***+453**'s +455+456"" k+457 +4581 +462+473" * ’+509-i 5186+519)

11

1.011.372

1.330.795

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11-19)

12

4.744.885

4.869.585

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

13

7.066.100

8.905.978

G^ATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN

Ai _t. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +44Ux*+4423+4428" x*+444>""+446" ’ *+ 447***+4481+451 ***+453*** +455+456***+458l+462+473***+509+5186+519)

14

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

353.759

493.836

1. VENITURI IN AVANS (rd, 17 + 18 + 21+22)

16

1.181.661

1.980.800

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

17

1.179.036

1.798.184

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)

18

2.625

182.616

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

19

2.625

182.616

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

20

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

21

Fondul comercial negativ (ct.2O75)

22

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)

23

976,375

980.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

976.375

976.375

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

25

3.625

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

26

FIO - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

27

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

28

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

29

100.054

IV. REZERVE (ct. 106)

30

2.484.295

3.331.954

Acțiuni proprii (ct. 109)

31

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

32

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                SOLD C (ct. 117)

34

SOLD D(ct. 117)

35

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

36

2.197.496

2.225.761

SOLD D(ct. 121)

37

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

38

124.861

23.811

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)

39

5.533.305

6.613.958

■ .rimoniul public (ct. 1016)

40

CAPITALURI-TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)

41

5.533.305

6.613.958

Suma de control FIO: 110980953/439681029

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

■***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR


Numele si prenumele /


ANDRICA LIVIUÎNTOCMIT,


Formular

VALIDAT