Hotărârea nr. 321/2013

privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul public de administrare a Grădinii Zoologice Oradea de către SC Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul public de administrare a Grădinii Zoologice Oradea de

către SC Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 99011/18.04.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul public de administrare a Grădinii Zoologice Oradea de către SC Administrația Domeniului Public SA,

Ca urmare a finalizării programului de modernizare a grădinii zoologice și a creării condițiilor adecvate s-au făcut demersuri pentru popularea grădinii zoologice cu specii noi de animale. Astfel, prin adresa nr. 2265/10.04.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 92820/10.04.2013, SC Administrația Domeniului Public SA a înaintat propunerea de acceptare a donațiilor constând în animale sălbatice oferite de Grădinile Zoologice din Debrecen și Nyiregyhaza care doresc să sprijine completarea efectivului de animale al Grădinii Zoologice Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu privire la serviciul public de administrare a Grădinii Zoologice Oradea de către SC Administrația Domeniului Public SA:

  • a) transferarea, fără plată, din proprietatea Municipiului Oradea în proprietatea SC Administrația Domeniului Public SA a animalelor înregistrare în evidențele contabile ale municipiului prin încheierea unui proces verbal de predare preluare în acest sens.

  • b)  acceptarea de către SC Administrația Domeniului Public SA a donațiilor constând in animale, în vederea completării efectivului de animale al Grădinii Zoologice Oradea.

  • c)  efectuarea, de către SC Administrația Domeniului Public SA, a tuturor demersurilor necesare asigurării efectivului optim de animale la Grădina Zoologică Oradea

  • d) înregistrarea în evidența contabilă și de gestiune a SC Administrația Domeniului Public SA a tuturor animalelor intrate/ieșite în/din patrimoniul societății prin orice mijloc (donație, cumpărare, vânzare, schimb, înmulțiri, decese etc).

Art.2. Se aprobă mandatarea Adunării Generale a Acționarilor SC Administrația Domeniului Public SA cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - SC Administrația Domeniului Public SA

-Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor SC Administrația Domeniului Public SA. , prin grija SC Administrația Domeniului Public SA

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 321 SECRETAR

Ionel Vila


S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, P-ța Independenței nr. 21

Telefon: 0040259-479148

Fax: 0040259-440438,

E-mail: secretariat(3)adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

Capital social 980.000 RON


Ca urmare a lucrărilor de modernizare și reabilitare efectuate la Grădina Zoologică este necesară completarea efectivului existent de animale astfel încât să putem popula adăposturile libere.

în urma demersurilor efectuate de conducerea societății, grădinile zoologice din Debrețin și Nyireghaza sunt dispuse să ne sprijine în completarea efectivului de animale prin acordarea cu titlu gratuit a unor animale sălbatice.

Astfel, Grădina Zoologică din Debrețin ne poate sprijini cu următoarele animale:

-3 buc. mainuță tamarin

-1 buc. măgar alb

-4 buc. mainuță cu coadă inelară

-2 buc. cămilă cu două cocoașe

-2 buc. maimuță comună cu păr mătase

-2 buc. lamă

-3 buc. păun alb

-3 buc. șarpe mic elafe cu pete roșii

Grădina Zoologică din l^yireghaza ne poate acorda următoarele animale:

-2 buc. suricată

-15 buc. liliac

-2 buc. jaguar negru

-2 buc. coati

-2 buc. antilopă andax

-2 buc. cangur Benett

-2 buc. râs

-10 buc. turturică diamant

-1 buc. varan de Nil

-2 buc. caiman

-2 buc. papagal de stâncă

-2 buc. antilopă indiană

-1 buc. berbec cu coamă

-2 buc. pasăre Tucan -4 buc. man^ustă