Hotărârea nr. 32/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 9196 mp teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 9196 mp teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1461 din 28.01.2013, prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 9196 mp teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea

Terenul luat în discuție se află situat în Oradea în spatele bazei sportive Motorul, în zona străzilor Tileagdului - Clujului.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Moldovan Radu , imobilul teren public având suprafața măsurată de 9196 mp teren, se constituie din nr. topo. 7619/7 înscris in C.F. 151755 Oradea aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Oradea în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeței de 78650 mp identificat cu nr. topo. 7619/7 înscris în cartea funciară nr.151755 Oradea.

Art. 2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 9196 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

7619/7

151755 Oradea

78650

9196

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publici

tate imobiliară prin deschic

erea unei noi coli de carte funciară a

imobilului identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, având suprafața măsurată de 9196 mp teren.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică;

  • - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri

  • - Biroul Cadastru;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 32


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila