Hotărârea nr. 319/2013

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

Analizând raportul de specialitate nr.100241 din data de 19.04.2013, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2012 încheiate la data de 31.12.2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL,

Ținând seama de adresa SC Eurobusiness Parc Oradea SRL nr. 130/16.04.2013 înregistrată sub nr. 96848/16.04.2013 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2012,

Luând în considerare art.8 din actul constitutiv al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic, Municipiul Oradea, la SC Eurobusiness Parc SRL, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), lit.b), alin.(3) lit.c), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL conform anexei nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de profit și pierdere la 31.12.2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, conform anexei nr. 2- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2012 al SC Eurobusiness Parc Oradea SA, conform anexei nr.3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/2012 să aprobe în ședința Adunării Generale a Asociaților cele prezentate la art. 1, 2 și 3.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -   reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin grija SC Eurobusiness Parc SRL Oradea,

  • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL,

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 319


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L.

CUI 24734055

Nr.Inreg. J05/2814/2008

Cod CAEN 6832

PROCES VERBAL

Din analiza Bilanțului contabil de la data de 31.12.2012 s-a constatat că societatea are active circulante în valoare de 2.491.358 lei și capitaluri totale în valoare de 2.811.532 lei.

în anul fiscal 2012 societatea a înregistrat venituri din exploatare în sumă totală de 912.368 lei, cărora le corespund cheltuieli de în sumă de 745.385 lei.

Din activitatea desfășurată în anul fiscal 2012 a rezultat profit brut de 172.024

lei.


Profitul net în valoare de 143.921 se va repartiza astfel:

8.600,00 pentru constituire rezerve legale

67.660,00 lei pentru dividende, asociatului unic

7.580,00 lei pentru participarea salariatilor la profit

60.081,00 lei se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

finanțare.


Prezentul document este conform cu originalul.


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20                                                                     -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

504.655

898.283

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

504.655

898.283

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

Sold C

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

14.085

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+10)

12

504.655

912.368

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

21.497

8.625

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

5.446

6.592

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

103.206

356.676

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

103.547

144.661

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

74.779

105.602

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

28.768

39.059

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

18.169

24.923

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

18.169

24.923

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

232.648

203.908

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

209.070

194.864

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

23.553

9.026


F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

25

18

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

484.513

745.385

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

20.142

166.983

-Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

2.284

4.065

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

164

1.408

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

2.448

5.473

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

620

310

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

122

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

620

432

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

1.828

5.041

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

21.970

172.024

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

507.103

917.841

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

485.133

745.817


F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 61-62)

63

21.970

172.024

-Pierdere (rd.62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

6.457

28.103

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

15.513

143.921

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  10874452/157996748

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Suma de control

2.634.800

S1003_A1.0.0    / 29.01.2013

Bifați numai dacă

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BS

este cazul:

Q Sucursala

(•An   C Semestru

Anul

2012

Entitatea

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L.


CS

•o

<

Județ

Sector

Localitate

Bihor

(oradea

Strada

Nr.           Bloc

Scara    Ap.

Telefon

PIAȚA UNIRII

|l-3

]l—l^l

|0259408821


Număr din registrul comerțului

J05 2814 2008

Cod unic de inregistrare

2

4

7

3

4

0

5

5

Forma de proprietate

35-Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

|â832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


C Forma lungă


(• Forma prescurtată


C Forma simplificată


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit ] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1991


2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii


I—|  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în

'—' state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.


FIO - BILANȚ prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


2.811.532


Profit/ pierdere


143.921


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


Semnătura si stampila21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR


BILA DUPĂ O

RECTANr.de inregistrare in organismul profesional:


15294


FIO - pag. 1

BILANȚ prescurtat

Formular 10                      la data de 31.12.2012                            -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

4.218

5.769

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)

02

45.491

337.332

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+267* - 296*)

03

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

49.709

343.601

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +Ă348+351 +354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431**+437**+4382+441 *'+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +473** -491 -495-496+5187)

06

44.104

2.257.983

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.5O1+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

08

8.886

233.375

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

52.990

2.491.358

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+45 7+4581 +462+473***+509+5186+519)

11

52.448

22.121

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11-19)

12

542

2.469.237

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

13

50.251

2.812.838

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381+441 ***+4423+4428** *+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)

14

8.684

1.306

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18 + 21+22)

16

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

17

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20)

18

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

19

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

20

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

21

Fondul comercial negativ (ct.2075)

22

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)

23

1.000

2.634.800

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

1.000

604.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

25

2.030.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

26

FIO - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

27

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

28

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

29

IV. REZERVE (ct.106)

30

200

8.800

Acțiuni proprii (ct. 109)

31

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

32

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)               SOLD C (ct. 117)

34

24.854

32.611

SOLD D (ct. 117)

35

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

36

15.513

143.921

SOLD D (ct. 121)

37

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

38

8.600

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)

39

41.567

2.811.532

Patrimoniul public (ct. 1016)

40

CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)

41

41.567

2.811.532

Suma de control F10 :   2.25.Q504.0/ 157996,748

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,