Hotărârea nr. 314/2013

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 96.915 din 16.04.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

Ținând seama de adresa Consiliului Județean Bihor nr.93408/10.04.2013,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 99 /04.04.2013 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% corespunzătoare sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (8,50%), precum și a sumelor rezultate după aplicarea gradului de colectare, pe anul 2013 și estimările pentru perioada 2014-2016;

În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29, art.33 și ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), și art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții și lista de investiții pentru anul 2013.

Art.5. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată de Municipiul Oradea de la SC Rer Ecologic SA în sumă de 25 mii lei și utilizarea acesteia pentru ,,Construirea unui centru oncologic modern în Municipiul Oradea''.

Art.6. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 43,50 mii lei de la persoane fizice, pentru susținerea activității de polo.

Art.7. Se aprobă modificarea cotizației Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor prin suplimentarea cu 200 mii lei ( de la 150 mii lei la 350 mii lei) a acesteia.

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  SC Electrocentrale SA Oradea

 • •  SC Oradea Transport SA

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

 • •   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 314


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 314/2013

Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

6762.44

9936.68

3174.24

1

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

Functionare

704.00

3,504.20

2,800.20

2

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

6000.00

5546.38

-453.62

3

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

58.44

96.23

37.79

4

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-57982.52

-59702.54

-1720.02

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

57982.52

59702.54

1720.02

6

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

Dezvoltare

0.00

0.08

0.08

7

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

0.00

453.54

453.54

8

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

Functionare

0.00

336.25

336.25

II

CHELTUIELI

26256.11

29430.35

3174.24

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

1730.00

1818.24

88.24

Soft GIS MapSys 10

71.01.30

Dezvoltare

0.00

5.94

5.94

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-(Servicii de consultanta in verificarea de proiecte civile si instalatii aferente)

20.01.30

Functionare

1730.00

1812.30

82.30

2

Cap.65.02 Învatamant

265.88

514.18

248.30

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu Program

Prelungit Orsolya

4.92

4.92

0.00

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

0.00

4.92

4.92

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Functionare

4.92

0.00

-4.92

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

0.00

7.58

7.58

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-7.58

-7.58

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala

Gimnaziala Dimitrie Cantemir

7.27

37.27

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

7.27

12.27

5.00

Programe pentru tineret

59.08

Functionare

0.00

25.00

25.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

0.00

0.27

0.27

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-0.27

-0.27

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Colegiul

Tehnic Andrei Saguna

12.00

16.00

4.00

Furnituri de birou-olimpiada

20.01.01

Functionare

12.00

16.00

4.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Liceul

Tehnic Constantin Brancusi

4.00

5.50

1.50

Furnituri de birou-olimpiada

20.01.01

Functionare

4.00

5.50

1.50

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior-Colegiul

Emanuil Gojdu

40.00

44.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-olimpiada

20.01.30

Functionare

40.00

44.00

4.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Liceul Sportiv Bihorul

20.00

20.00

0.00

Materiale de laborator

2009

Functionare

20.00

0.00

-20.00

Alte obiecte de laborator

20.05.30

Functionare

0.00

20.00

20.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Colegiul

Tehnic Mihai Viteazul

20.00

23.00

3.00

Alte obiecte de inventar-olimpiada

20.05.30

Functionare

20.00

23.00

3.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

0.00

46.58

46.58

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-46.58

-46.58

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

157.69

363.49

205.80

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

157.69

363.49

205.80

3

cap.66.02 Sanatate

4132.00

4582.00

450.00

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale PMO

4132.00

4582.00

450.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

4132.00

4582.00

450.00

4

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

1126.42

1001.12

-125.30

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

726.42

631.12

-95.30

Amenajare Parc Salca etapa I (Buget Local)

71.01.30

Dezvoltare

726.42

631.12

-95.30

Cap.67.02.06 Servicii religioase

400.00

370.00

-30.00

Sustinerea cultelor

59.12

Functionare

400.00

370.00

-30.00

5

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

150.00

1750.00

1600.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

150.00

350.00

200.00

Asociatii si fundatii -Fundatia de Protej. a Monum Istorice

59.11

Functionare

150.00

350.00

200.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

0.00

1400.00

1400.00

Amenajarea fostului cinematograf Transilvania

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1000.00

1000.00

Reabilitare fatada Dunarii si Republicii

71.01.30

Dezvoltare

0.00

400.00

400.00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

547.20

560.20

13.00

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BL

56.01.01

Dezvoltare

547.20

560.20

13.00

6

Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale

0.00

400.00

400.00

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice de pe str. V. Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil

55.01.12

Dezvoltare

0.00

400.00

400.00

7

CAP.84.02 Transporturi

18304.61

18804.61

500.00

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun PMO

18304.61

18804.61

500.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

18304.61

13500.00

-4804.61

Alte subvenții

40.30

Functionare

0.00

5304.61

5304.61

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Venituri

491.25

534.75

43.50

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

491.25

534.75

43.50

II

Cheltuieli

5,599.37

5,642.87

43.50

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

5,599.37

5,642.87

43.50

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan initial

Propuneri

Diferente

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

170.00

620.00

450.00

1

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

170.00

620.00

450.00

CHELTUIELI TOTAL

8,132.50

8,582.50

450.00

2

Mașini, echipamente si mijloace de transport din care:

71.01.02

8132.50

8582.50

450.00

-Aparate digitale de radiologie convenționale cu post de grafie''

0.00

450.00

450.00

mii lei

Nr. crt

Cap.65.10.05 Învatamânt postliceal

Buget aprobat

Buget propus

Diferente

Colegiul Tehnic Traian Vuia

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

43.45

0.00

-43.45

Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior

Colegiul Tehnic Traian Vuia

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

43.45

43.45

Propunere privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Trim II

TRIM IV

Venituri

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

1,100

-1,100

Cheltuieli

Cp.81.02.06 Energie termica

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

1,100

-1,100