Hotărârea nr. 311/2013

privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Oradea şi Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 01232 Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Oradea și Ministerul Apărării Naționale,

prin U.M. 01232 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7560/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Oradea și Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 01232 Oradea,

Ținând cont de intenția Municipiului Oradea de a dezvolta “Parcul Eurobusiness II Oradea”, prin extinderea suprafeței

actuale de teren, fapt care pe viitor ar contribui la dezvoltarea municipiului,

Luând în considerare faptul că în vecinătatea “Parcul Eurobusiness II Oradea”, se găsește “Imobilul 814”, înscris în CF nr. 177198, Cadastral nr. 177198, respectiv CF nr.176581 - Cadastral nr. 176581, imobil aflat în domeniul public al Statului Roman și în administrarea Ministerului Apărării Naționale - prin U.M. 01232 Oradea,

Astfel s-a procedat la încheierea unui Protocol de colaborare încheiat între Municipiul Oradea și Ministerul Apărării Naționale - prin U.M. 01232 Oradea, protocol care împreună cu alte documente tehnico-juridice vor sta la baza emiterii unei Hotărâri de Guvern, în vederea trecerii unei suprafețe de 59 de hectare de teren din “Imobilul 814” din domeniul public al Statului Roman și administrarea Ministerului Apărării Naționale - prin U.M. 01232 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, prin instituțiile subordonate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct.14 art. 45, alin. (3), art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Municipiul Oradea si Ministerul Apărării Naționale - prin U.M. 01232 Oradea - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Punerea în aplicare a Protocolului de colaborare menționat anterior, urmează a fi făcută punctual de către Instituțiile și serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, cărora li se adresează, condiționat de emiterea Hotărârii de Guvern, în vederea trecerii a 59 de hectare de teren din “Imobilul 814” din domeniul public al Statului Roman și administrarea Ministerului Apărării Naționale - prin U.M. 01232 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Juridică, S.C. Electrocentrale Oradea S.A, S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Direcția Economică,

 • •   Direcția Juridică

 • •   S.C. Electrocentrale Oradea S.A

 • •  S.C. Compania de Apa Oradea S.A

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 311


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local 311/2013


MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Nr. înreg.^XX^?^ din - 9.’ĂPR. 2013

/ -------------. DE COLABORARE

astăzi, 09.04.2013


MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, prin domnul ILIE BOLOJAN - Primarul Municipiului Oradea, pe de o parte


Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 01232 Oradea, cu sediul în Oradea, Calea

Armatei Române, nr.24A, reprezentată prin domnul Col. Grigore Morar - Comandantul Garnizoanei Oradea, pe de altă parte


Convin să încheie prezentul PROTOCOL, ca urmare a discuțiilor purtate pentru preluarea de către Municipiul Oradea a fostului Tancodrom, situat în Oradea, pe Strada Umbrei.


Art.1 MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat prin dl Primar llie Bolojan, cu resurse proprii sau prin instituțiile și companiile subordonate, va executa, în condițiile legii, următoarele lucrări:

1. Prin Administrația Imobiliară Oradea, reabilitarea fațadei și repararea acoperișului Cercului Militar Oradea situat în Municipiu! Oradea, strada Mihai Eminescu nr.5, până la data de 01.01.2014.

Prin S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., realizarea de puncte termice interioare în cele două pavilioane ale Căminului de Garnizoană situat în Oradea, strada Matei Basarab nr.2-4, conform soluției convenite cu specialiștii Garnizoanei. Lucrarea va fi finalizată până la data de 01.01.2014.

Prin S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., executarea unui nou racord la rețeaua de apă a orașului a Căminului de Garnizoană situat în Oradea, strada Matei Basarab nr.2-4, conform soluției convenite cu specialiștii Garnizoanei. Noul racord va fi realizat până la data de 01.01.2014.

Prin Administrația Imobiliară Oradea, se vor executa lucrările de înlocuire a ușilor de la parterul Căminului de Garnizoană nr.1, până cel târziu la data de 01.01.2014.

Prin Municipiul Oradea, se vor executa lucrările de refacere a gardului Unității Militare 01232 Oradea, situat în vecinătatea pârâului Peța. Lucrările vor fi finalizate până la data de 31.12.2014.    ■


2.


3.


4.


5.


6. Municipiul Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea, va demara și va finaliza procedura privind darea în administrare către Garnizoana Oradea a 5 (cinci) spații cu destinația de locuință de serviciu pentru cadrele militare, pe o durată de 10 (zece) ani, până cel târziu la data de 01.01.2014\

Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 01232ava sprijini Municipiul Oradea pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare executării lucrărilor prevăzute la punctele 1 -6.

Art.2 Durata Protocolului

Prezentul Protocol este valabil de la data semnării lui de către părți și până la data finalizării lucrărilor prevăzute în prezentul Protocol.

Art.3 Alte clauze

 • 3.1. Modificarea clauzelor prezentului Protocol se poate face numai cu acordul părților.

 • 3.2. Prezentul Protocol s~a semnat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  Municipiul Oradea,


  PRIMAR, gg? ng,

  ILIE BOLOJAN V


Ministerul Apărării Naționale

Prin U.M.01232

COMANDANTUL GARNIZOANEI ORADEA

c'ol.grigorewiorar

k         J