Hotărârea nr. 309/2013

privind aprobarea închirierii spaţiilor libere deţinute în administrare de către Administraţia Imobiliară Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.5, colţ cu str. Aurel Lazar nr.1

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii spațiilor libere deținute în administrare de către Administrația Imobiliară Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.5, colț cu str. Aurel Lazar nr.1

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 7743 din 22.04.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea închirierii spațiilor libere deținute în administrare de către Administrația Imobiliară Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.5, colt cu str. Aurel Lazăr nr.1,

Având în vedere faptul că în prezent instituția noastră deține în administrare în imobilul din Oradea str. Republicii nr.5 colț cu Aurel Lazăr nr. 1 - 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, dintre care 3 spații sunt libere,

Ținând cont de faptul că imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 ( colț cu Aurel Lazăr nr. 1) este revendicat pe dreptul comun , art. 480, 481 și 483 Cod Civil de către notificatorul Moldovan Francisc Vasile Gheorghe astfel formându-se pe rolul Judecătoriei Oradea un nr. de 8 dosare din care 6 dosare sunt pentru spațiile cu altă destinație administrate de Administrația Imobiliară Oradea,

Luând în considerare faptul că imobilul menționat anterior este revendicat pe dreptul comun și nu în baza Legii 10/2001, astfel încât nu există nici o reglementare care să interzică sub sancțiunea nulității absolute închirierile sau subînchirierile imobilelor revendicate pe dreptul comun,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiilor libere deținute în administrare de către Administrația Imobiliară Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.5, colt cu str. Aurel Lazăr nr.1, spații care în prezent sunt revendicate pe dreptul comun, art. 480, 481 și 483 Cod Civil de către notificatorul Moldovan Francisc Vasile Gheorghe.

Art.2. I n contractele de închiriere a spațiilor menționate anterior se va introduce un Pact comisoriu de gradul IV, după cum urmează:

„In cazul în care instanța de judecată, prin Hotărârea judecătorească pe care urmează a o pronunța în cauză, va dispune restituirea în natură a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, care face obiectul prezentului contract, acesta își încetează efectele de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, urmând astfel ca chiriașul în favoarea căruia s-a încheiat prezentul contract să procedeze la predarea de îndată a spațiului.”

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Primăria Municipiului Oradea - Direcția Juridică

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

  • •   Dl. Moldovan Francisc Vasile Gheorghe - prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 309


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.