Hotărârea nr. 308/2013

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 7747/2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei,

Luând în considerare adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 4313/2013, prin care Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, ne solicită transmiterea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, B-dul Dacia nr. 103, care în prezent este închiriat către S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L,

Ținând seama de adresa înregistrată sub nr. 5044/2013, prin care S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. ne prezintă acordul pentru încetarea contractului de închiriere nr. 200869/28.12.2000 pentru spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, B-dul Dacia nr. 103, în cazul în care acesta ar fi cedat în folosință gratuită Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei,

Ținând cont de Procesul Verbal nr.6752/2013, al Comisiei de analiză a solicitărilor de spații, prin care Comisia a hotărât:

 • a) denunțarea începând cu data de 30.04.2013 a contractului de închiriere nr.200869/28.12.2000 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și SC Radio Transilvania LBM S.R.L, pentru spațiul situat în Oradea, B-dul Dacia nr. 103;

 • b) aprobarea solicitării, respectiv atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103 (fostul spațiu al SC Radio Transilvania LBM S.R.L), urmând a face obiectul unui raport de specialitate în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.”b” și art. 45 alin.(3), art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă denunțarea începând cu data de 30.04.2013 a contractului de închiriere nr.200869/28.12.2000 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și SC Radio Transilvania LBM S.R.L, pentru spațiul situat în Oradea, B-dul Dacia nr. 103.

Art.2. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

 • •  SCRadioTransilvaniaLBM S.R.LpringrijaA.I.O.

 • •   Episcopia Ortodoxa Romana a Oradiei prin grija A.I.O.

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 308


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.