Hotărârea nr. 306/2013

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani, a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, către Administraţia Socială Comunitară Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind darea în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către Administrația Socială Comunitară Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 7583/2013, prin care se propune darea în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către Administrația Socială Comunitară Oradea,

Ținând cont de Hotărârea consiliului Local al municipiului Oradea nr.865/29.10.2009 s-a aprobat darea în folosință gratuită pe o perioada de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu în curtea imobilului din Oradea, Str. Octavian Goga nr.4 - Cămin de cazare temporară - în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Luând în considerare faptul că spațiul situat în curtea imobilului din Oradea, Str. Octavian Goga nr.4 -Cămin de cazare temporară, a fost renovat și în prezent are o nouă configurație,

Având în vedere lipsa de spații proprii, care să poată fi amenajate ca puncte de distribuire a hranei, Administrata Socială Comunitară Oradea, prin adresa înregistrată sub nr. 7600/2013, solicită atribuirea în folosință gratuită pentru o perioada de 5 ani, a spațiilor situate în Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și respectiv str. Johannes Gutenberg nr.8, pentru utilizarea acestora ca puncte de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederii Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.”b” și art. 45 alin.(3), art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Administrația Socială Comunitară Oradea, pentru o perioada de 5 ani, a spațiilor situate în Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și respectiv str. Johannes Gutenberg nr.8, în vederea utilizării acestora ca puncte de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social.

Art.2. Se aprobă încheierea unor contracte de comodat pentru spațiile situate în Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și respectiv str. Johannes Gutenberg nr.8, - puncte de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social, începând cu data 01.05.2013.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.865/29.10.2009.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea, Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • Administrația Socială Comunitară Oradea

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 306


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila