Hotărârea nr. 303/2013

privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3 ap. 58

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind preluarea în administrarea Administrației Imobiliare Oradea și înregistrarea în evidențele de patrimoniu a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3 ap. 58

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6139 din data de 01.04.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea preluării în administrarea Administrației Imobiliare Oradea și înregistrarea în evidențele de patrimoniu a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3 ap. 58,

Ținând seama de cererea doamnei Coroiu Mihaela nr. 3036 din 15.02.2013, prin care declară că a ocupat fără forme legale de închiriere începând cu anul 1990 apartamentul nr. 58, situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3,

Analizând procesul verbal de recepție preliminară încheiat la data de 30.01.1987, aflat la cazierul imobilului, din care rezultă că blocul de locuințe G 3 situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 a fost construit din fondurile statului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 din Legea nr. 215 / 2001 actualizată privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă preluarea în administrarea Administrației Imobiliare Oradea și înregistrarea în evidențele de patrimoniu, a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3 ap. 58, înscris în coala CF nr. 18599 Oradea nr. top 5131/8.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de închiriere pentru apartamentul menționat la art. 1, în favoarea persoanelor care locuiesc în prezent în apartament.

Art.3. Preluarea în administrare a unității locative prevăzută la art. 1 se va face de o comisie numită prin decizia directorului general al Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   D-na Coroiu Mihaela prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 303


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila