Hotărârea nr. 302/2013

privind aprobarea efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi Judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și Județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7875/23.04.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Județul Bihor.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 59/2013 privind acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren, între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local al municipiului Oradea,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 245/2013 privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și Județul Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și lit. b) art. 45 alin (3) și art. 121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 86.634 mp. teren, situat în Oradea, str. Universității nr. 4 , identificat prin nr. cadastral 171.207, nr. topo 8915/3, 4580 (in cota de 2917/4.520 mp) și 8915/4 înscrise în C.F. 171.207, 3174 și 78.475 Oradea, identificată prin planul de situație însușit la art. 2 din hotărârea Consiliului Local nr. 245/2013.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de SC " IT Business Management " SRL pentru suprafața de 86.634 mp. teren, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă efectuarea următorului schimb de terenuri:

 • - Municipiul Oradea oferă la schimb Județului Bihor prin Consiliul Județean Bihor, suprafața de 86.634 mp. teren, situat în Oradea, str. Universității nr. 4 , identificat cu nr. cadastral 171.207, nr. topo 8915/3, 4580 (în cota de 2917/4.520 mp) și 8915/4 înscrise în C.F. 171.207, 3174 și 78.475 Oradea și prin Planul de situație anexat, în valoare totală de 10.724.700 lei fără TVA;

 • - Județul Bihor oferă la schimb Municipiului Oradea prin Consiliul Local Oradea, suprafața de 50.507 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 169.131 și 169.000 înscrise în C.F. 169131 și 169000 Oradea, având valoarea de 10.718.100 lei fără TVA;

Art.4. Diferența rezultată dintre valorile de piață ale celor două imobile, în sumă de 6.600 lei plus T.V.A., va fi achitată de Consiliul Județean Bihor .

Art.5. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea tranzacției imobiliare, a suprafeței de 50.507 mp. teren fără de construcții identificat cu nr. cadastrale 169.131 și 169.000 înscrise în C.F. 169131 și 169000 Oradea, care va fi utilizat pentru implementarea unor proiecte sociale și pentru extinderea cimitirului municipal .

Art.6. Cheltuielile ce revin municipiului Oradea ca urmare a autentificării contractului și înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliare a schimbului de proprietăți conform art. 3 din prezenta hotărâre, se vor suporta de la bugetul local.

Art.7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul menționat la art. 5 din prezenta Hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Consiliul Județean Bihor.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Consiliul Județean Bihor

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Economică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Financiar Contabil

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • -   Județul Bihor, prin grija A.I.O.

 • -   se publică în M.O. al județului Bihor și site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca Oradea, 25 aprilie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 302

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.