Hotărârea nr. 301/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 677 mp şi 327 mp teren situat în Oradea str. Mehedinţi – zona Casa Minunată

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 677 mp și 327 mp teren situat în Oradea str. Mehedinți - zona Casa Minunată

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7876 din 23.04.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului cu suprafața de 1385 mp teren situat pe str. Mehedinți, F.N.

În vederea delimitării suprafețelor de 677 mp și 327 mp teren din Oradea str. Mehedinți - zona Casa Minunată s-au întocmit două planuri de amplasament și delimitare a corpului de proprietate necesare intabulării proprietății.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 677 și 327 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafața de teren desprinsă din C.F. -mp-

Mențiuni

677

5122/19

11813 Oradea

247/392

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

5122/20

10718 Oradea

328/357

5123/1

10468 Oradea

102/102

327

5122/17

14279 Oradea

182/182

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

5122/19

11813 Oradea

145/392

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două noi coli de carte funciară


a imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția Economică

  • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Serviciul Terenuri

  • -    Serviciul Financiar Contabil

  • -   OCPI Bihor

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 301


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.