Hotărârea nr. 30/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.742 mp teren public – strada Caraşului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de

3.742 mp teren public - strada Carașului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1270 din 24.01.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 3.742 mp teren public, strada Carașului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Carașului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 117 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit, imobilul str. Carașului având suprafața măsurată de 3.742 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo 2351 identificat conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 1129/09.01.2013, fiind teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea .

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciara pentru intabularea suprafeței de 3.823 mp teren identificat cu nr. topo 2351 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren public, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 1129/09.01.2013 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3.742 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața

nr. topo

-mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

2351

Adeverința de suprafață

Nr. 1129/09.01.2013

3.823

3.742

Drum - teren public str. Carașului

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 3.742 mp. teren public cu destinația Strada -Carașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu terenul aferent străzii Carașului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Biroul Cadastru

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija Serviciului terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 30

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.