Hotărârea nr. 3/2013

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 - 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014

Analizând raportul de specialitate nr.1076/07.01.2013 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014.

În baza prevederilor art. 61, alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Ținând cont de Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013 - 2014 aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6212/13.11.2012.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 1 și ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014 conform anexelor 1 și 2 părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

  • •  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Inspectoratul Școlar Județean Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr. 3


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2013

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT

CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

1

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.25

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Zalăului , nr.11, tel/fax 0259/414807, cod postal 410526, e-mail: gradinitanr25@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 101, cod postal 410522, tel. 0359/ 425566, fax 0259/470177, e-mail: lidia gradinita22@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Iuliu Hossu nr. 2, cod postal 410561, tel. 0259 /473861

2

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.28

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Onisifor Ghibu nr.16, cod poștal 410497 tel/fax 0259/424150, email: gradi 28@yahoo.com

3

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.30

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Mihai Viteazul, nr.6, cod poștal 410095, tel/fax 0259/428244, e-mail: gradinita30 mugurel@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Gen Traian Moșoiu, nr.

20, cod poștal 410072, tel/fax: 0359/ 804090, email gradi49.jurcau@yahoo.com

4

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR. 34

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr 36, tel/fax: 0359/176387, e-mail: gpp34@rdsor.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

48

Oradea

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

PRE

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr

5, tel/fax: 0359/418164

5

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.45

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Aluminei, nr.100/A, cod poștal 410303, tel/fax 0359/196153, e-mail: gradicreanga45@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.12

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.21, cod poștal 410339, tel/fax 0259/242665, e-mail: ciocanrodica@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

Nr.43

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.19, cod poștal 410339, tel 0259/267587, e-mail: ciocanrodica@yahoo.com

6

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT NR. 46

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Feldioarei, nr. 17, cos poștal 410147, tel/fax 0359/436229, e-mail: gradinita 46@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Anatole France, nr. 59, cod poștal 410482, tel. 0359/197907, e-mail: gradi18 oradea@yahoo.com

7

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.50

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Cazaban,nr.35, cod poștal 410282, tel/fax 0359/175787, e-mail:gradinita50@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.55

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Hațegului, nr.32, cod poștal 410244, tel/fax 0359/190603, e-mail:

gradinita50@yahoo.com

8

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.52

Oradea

PRE

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.8/A, cod poștal 410381, tel/fax 0359/427289, e-mail: gradinita52oradea@yahoo.com

9

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.53

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.4/A, cod poștal 410371, tel/fax 0359/425577, e-mail: gradinita53@yahoo.com

10

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

NR.54

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, Bld. Dacia, nr.110/A, cod poștal 410346,                tel/fax

0359/455950, e-mail: gradinita54@rdsor.ro

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 9

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Constantin Brâncuși, nr.12, cod postal :410347, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit german bh@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.37

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Gane Nicolae, nr.1, cod poștal 410346, tel/fax 0259/267786, e-mail: gradinitanr37@yahoo.com

11

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT

Nr.56

ORADEA

PRE

str. Liszt Ferenc, nr.75, tel.0359/800591, email: gradinitalotus@yahoo.com

12

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA Cu pRoGRAM pRELuNGIT "ORSOLYA"

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Moscovei, nr.1 tel/fax: 0259/435220, e-mail:gradinitaorsolya@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Ialomitei, nr. 3, tel. 0359/414159 si str. L. Ferencs, nr. 46A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11

Oradea

PRI, GIM

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

13

BIHOR

URBAN

Municipiul Oradea,str.Moldovei, nr.55,cod poștal 410433,tel/fax 0359/413170, 0359/413169, e-mail: scoala11oradea@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION BOGDAN"

Oradea

PRI, GIM, SP

Municipiul Oradea,str. Ion Bogdan 13/A, cod poștal 410125, tel 0359/409567, e-mail: ioncbogdan@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.41

Oradea

PRE

Municipiul Municipiul

Oradea,str.Prof.I.Cantacuzino, nr.68, cod

poștal 410430, tel.0259/443393,

fax.0359/800384, gradi 41@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.35

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. M.Sadoveanu, Nr.6-8, cod postal 410443, tel. 0359/413731, fax. 0359/413732, e-mail: gradinita35@rdslink.ro

14

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Călugareni, nr.4, cod postal 4210415, tel/fax 410503, e-mail: scoala16oradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.17

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Transilvaniei nr.21, cod

poștal 410412,tel. 0259/268102

15

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCu"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Gheorghe Pop de

Băsești nr. 3-3A, cod poștal:410252, tel/fax: 0359-453549, e-mail: s08aiancuoradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

44

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str. Aviatorilor nr.2, cod poștal: 410250, tel: 0359-431234, e-mail: gradi44@yahoo.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCEsCu"

Oradea

PRI, GIM

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

16

BIHOR

URBAN

Municipiul Oradea, str. Erou Marius Cosma, nr.8, cod postal 410074, tel/fax 0359/439581, e-mail: balcescu_oradea@yahoo.com, balcescu@rdsor.ro

17

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE

CANTEMIR"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Sextil Pușcariu, nr.2/A, cod poștal 410512 tel/fax 0259/225129, email: cantemirscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Dimitrie Cantemir, nr.84, cod postal 410513, tel/fax 0259/223428, e-mail : gradinita24oradea@yahoo.com

18

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia nr.25, cod postal 410464 tel/fax 0359/432782, e-mail:scoaladacia@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.5

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Ana Ipătescu, nr.9, cod poștal 410108, tel: 0359/179289

19

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea,str.Lăpușului, nr.13, cod poștal 410271, tel/fax 0359/405596, 0359/405597, e-mail: s08 goga@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Salcâmilor, nr.8, tel/fax: 0359/196245, e-mail: gradinitamaria@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEA DOAMNA"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 16, cod postal 410044, tel/fax 0259-412094, email: olteadoamna1@clicknet.ro

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

47

Oradea

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

20

BIHOR

URBAN

PRE

Municipiul Oradea, Str. Louis Pasteur, nr. 44, cod poștal 410154,              tel.

0359/427989, e-mail: gradinita47 amicii@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Moscovei, nr. 15, cod poștal 410001, tel. 0359/197565

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. General Berthelot, nr. 1, cod poștal 410050, tel. 0359/808060

21

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI"

Oradea

PRE,PRI,GIM

Municipiul Oradea, str. Calea Clujului, nr.188, tel/fax: 0259/414174, tel: 0359/ 465231, email: ioanslavici188@yahoo.com

GRĂDINȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 51

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Calea Clujului, nr.186/A, tel/fax: 0359/ 175812, email: gradinita 51@yahoo.com

22

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LuCREȚIA SuCIu"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Griviței nr.2, tel.0259/418208, e-mail: lucretia suciu2004@yahoo.com

23

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SZACSVAY IMRE"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu, nr 28, cod 410010, tel/fax 0259/430947, tel 0359/425322 (dir), 0359/425321(secretariat), e-mail: scoala.szacsvay@gmail.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "JuHASZ GYuLA"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Matei Corvin nr.106/a, cod poștal 410144, tel/fax 0359/800216 email: scoala_juhasz@yahoo.com, scoala.juhasz@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

24

BIHOR

URBAN

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Apelor nr. 5, cod poștal

410143, tel/fax 0359/191219,

email: gradinita19@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.15

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Matei Corvin nr.231, cod poștal 410140, tel/fax 0359/191219, email: gradinita19@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.14

Oradea

PRE

Municipiul Oradea,str.Ion Bogdan, nr.17, cod poștal 410125

25

BIHOR

URBAN

LICEuL TEHNoLoGIC "GEoRGE BARIȚIu"

Oradea

PROF, PROF/SPEI, LIC TEH, LIC TEH/SPEI

mun.Oradea, str. Gh. Barițiu nr.9, cod poștal

410020 tel./fax 0259-431459, e-mail: sam gbaritiu@yahoo.com

26

BIHOR

URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC ''IOAN BOCOCI''

Oradea

PROF, PROF/SPEI, LIC TEH, LIC TEH/SPEI

Municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.42, cod poștal 410203, tel/fax 0259/431552, e-mail: grsioanbococi@yahoo.com

27

BIHOR

URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU"

Oradea

PRI/GIM/LIC TEO/POS

Municipiul Oradea, str.Clujului, nr.66, cod poștal: 410060 tel/fax: 0359-436908, e-mail: vvoiculescu13@yahoo.com

28

BIHOR

URBAN

LICEUL DE ARTE

Oradea

PRI/GIM/LIC VOC

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr. 26, tel/fax: 0259/411274, 0359/802308, email: lartaoradea@yahoo.com

29

BIHOR

URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

"BIHORUL"

Oradea

PRI/GIM/LIC/SP/CSS

Municipiul Oradea, str.Matei Basarab nr.4 cod poștal: 410095, tel/fax: 0359/414150, e-mail: lps bh@yahoo.com

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL"

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

30

BIHOR

URBAN

Oradea

PRE,PRI,GIM, LIC TEO, LIC VOC, POS

Municipiul Oradea, str. Nicolae Sova nr. 6, cod poștal: 410602, tel/fax: 0259/410262, 0359/410603, 0259/477192, e-mail: secretariatbetel@yahoo.com

31

BIHOR

URBAN

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU"

Oradea

PRI,GIM, LIC TEO, LIC VOC

Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 48, cod poștal: 410167 tel/fax: 0259-411906, e-mail: licortoradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 41, cod poștal 410167, tel/fax 0259/412051

32

BIHOR

URBAN

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL"

Oradea

PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 45,

Oradea, cod poștal: 410231, tel/fax: 0259

426810, e-mail: liceul.emanuel@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BETLEHEM"

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.General Berthelot, nr.5,

Oradea, cod poștal :410050, tel: 0359/174561, e mail: anikfo@yahoo.com

33

BIHOR

URBAN

LICEUL REFORMAT "LORĂNTFFY

ZSUZSANNA"

Oradea

PRE/PRI/GIM/LIC TEO/LIC VOC

Municipiul Oradea, Str. Andrei Șaguna, Nr.1, cod poștal: 410043, telefon/fax 0259455804, email: licreformat@gmail.com

34

BIHOR

URBAN

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU"

Oradea

PRE,PRI,GIM,LIC TEO, LIC VOC

Municipiul Oradea,str.Iuliu Maniu nr.5, cod poștal: 410104 tel/fax: 0359/410518, 0259/434526 e-mail: liceuliuliumaniu@yahoo.com

35

BIHOR

URBAN

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LĂSZLO"

Oradea

PRE, PRE/SPEI, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC, LIC TEH

Municipiul Oradea, str.Partenie Cosma, nr.3-5, cod poștal: 410060 tel/fax: 0259/413677, 0359/411121, e-mail: licromcat@rdslink.ro

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

36

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR"

Oradea

GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea, str.Avram Iancu, nr.10, Tel/Fax:0259/436208, e-mail: alazar1990@yahoo.com

37

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

Oradea

GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea,str. Moscovei Nr. 1 cod

poștal 410001 tel/fax: 0259/431.787, e-mail:

litadyendre@yahoo.com

38

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

Oradea

PRI/GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea,Aleea Posada, nr. 1, cod postal 410364,tel: 0259/267558, fax: 0359410504, e-mail:lblaga92@yahoo.com, lblaga@rdslink.ro

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, Aleea Posada, nr 3, cod postal 410364, tel/fax: 0359/425569, e-mail:gradi20@yahoo.com

39

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU"

Oradea

PRIM/GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea,str.Onisifor Ghibu, nr.3, cod postal 410578, tel.0359436901,fax0359436903,e-mail onisifor ghibu@yahoo.com

40

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER"

Oradea

PRI/GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea, str.William Shakespeare, Nr.22, cod postal : 410191, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit german bh@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.31

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Decebal nr.43, tel/fax: 0259/431354, 0359/433743, e-mail: gradinita31@rdsor.ro

41

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN

BRÂNCUȘI"

Oradea

LIC TEH / PROF/ POS

Municipiul Oradea, str. Menumorut, nr.33, cod poștal 410004, tel/fax: 0259-431291, 0359/405617, e-mail: lic cobra@yahoo.com

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

Oradea

LIC TEH, POS

Municipiul Oradea, str.Republicii, nr.48, Oradea, tel: 0259/411906,0359/425441 e-mail: scoalacfr@gmail.com

42

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "ANDREI ȘAGUNA"

Oradea

LIC TEH, POS

Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 60, cod poștal 410219, tel/fax: 0359/409734, 0359/409735, 0259/418138, e-mail: asaguna@rdsor.ro

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

43

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA"

Oradea

GIM/LIC TEH/POS

Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.48, cod poștal: 410282 tel/fax: 0259/453220, e-mail:ct transilvania@yahoo.com

44

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL"

Oradea

PROF/LIC TEO/LIC TEH/ POS

Municipiul Oradea, str. Poienitei nr. 25, cod postal: 410191 , tel: 0259/431 426, 0770/439 762, fax: 0259/431 426, 0259/431491, e-mail: info@mviteazul.ro

45

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

Oradea

PROF/LIC TEH/LIC TEO

Municipiul Oradea, str.C.Brancoveanu nr.12/A, cod poștal 410145 tel: 0259/436039, fax:0259/417829 e-mail:ct vuia@yahoo.com

46

BIHOR

URBAN

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA"

Oradea

LIC TEH

Municipiul Oradea, str.Armatei Române nr.1/ A, tel: 0259/472674, fax: 0259/436854, e-mail: economicor@rdsor.ro, colecoor@yahoo.ro

47

BIHOR

URBAN

CoLEGIuL NAȚIoNAL "MIHAI EMINEsCu"

ORADEA

PRI/GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr 18, tel/fax: 0259/430944, e-mail:cn.eminescu@yahoo.com

48

BIHOR

URBAN

CoLEGIuL NAȚIoNAL "EMANuIL GoJDu"

ORADEA

GIM/LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Spiru Haret nr.3-5, cod poștal 410066, tel/fax 0259/417668, 0359/439101, egojdu@gmail.com

49

BIHOR

URBAN

CoLEGIuL NAȚIoNAL "IosIF VuLCAN"

Oradea

PRI/GIM/LIC TEO/LIC VOC

Municipiul Oradea, str. Jean Calvin,nr.3, cod postal 410210, tel/fax: 0359/410.550, e-mail : pedagogic vulcan@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.27

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Păunului, nr.1, tel/fax:

0359/418924, e-mail:

gradinita27@yahoo.com

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

REȚEA propusă 2013-2014

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 LA NIVELULMUNICIPIULUI ORADEA

REȚEA PROPUSĂ 2013-2014

Nr.crt.

Județ

Mediu

Urban/Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Observații

1

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "ALEODOR" Oradea PRE

Municipiul Oradea, str.Moldovei

nr.3, cod poștal 410174, tel.

0771/70.41.88, fax.0359/195.735, email:contact@gradinita-aleodor.ro

2

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT AMERICANO-

ROMÂNĂ "CRINUL"

ORADEA PRE ORADEA, Str. Clujului, Nr.

6,Bihor, cod poștal 410053 tel:

0745 581 380; fax 0259 477 003; e-mail: gradinita crinul@yahoo.com

3

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL EVANGHELICĂ LUTHERANĂ ORADEA

PRE

Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.26, cod poștal 410203,tel 0259-433025, e-mail: matyas.judit@yahoo.com

4

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL "LUMINA"

Oradea

PRE

str. B.P. Hașdeu, nr.18, loc.

Oradea, cod poștal 410003 tel/fax 0359-454618 felicialezeu@yahoo.com

5

BIHOR

URBAN

GRADINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT

"TREI URSULEȚI"

ORADEA PRE

Municipiul Oradea, str. Horea, nr 6, cod poștal 410080, tel 0726/189450, e-mail: gradinitatreiursuleti@yahoo. com

6

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA

"TREI URSULEȚI 1" ORADEA PRE Municipiul Oradea, str.

Calarasilor, nr 33, cod poștal 410195, tel 0726/189450, e-mail: gradinitatreiursuleti@yahoo.

Com

7

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "PLANETA COPIILOR" ORADEA PRE

Municipiul Oradea, str.Mihai Viteazul, nr.4, tel: 0359/191012, e-mail: andrei@jccoradea.ro

8

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL "EMANUEL" ORADEA PRE

ORADEA, B-dul Decebal,Nr.45, cod poștal 410231, tel 0259-447218,fax 0359-808651,e-mail: gradinitaemanuel@yahoo.com

9

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA "CIUFULICI"

ORADEA PRE Municipiul Oradea, Str. Meșteșugarilor Nr. 3/B, tel. 0743/829762, 0756/552955 email: ciufulicigradinita@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CASA MINUNATĂ"

ORADEA PRE

10

BIHOR

URBAN

Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poștal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail:

adrian.sateanu@casaminunată. org, aniadi@libero.it

11

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ

INTERNAȚIONALĂ "AGORA"

ORADEA

PRI

Municipiul Oradea, Piața

Tineretului, nr. 8 410526 Oradea, jud. Bihor Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Fax:+40 259 434 925, e-mail: alinamanolescu@univagora.ro

12

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ SPECIALĂ "CASA MINUNATĂ"

ORADEA

PRI

Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poștal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail:

adrian.sateanu@casaminunată. org, aniadi@libero.it

13

BIHOR

URBAN

LICEUL "DON ORIONE"

ORADEA

PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC TEH

Municipiul Oradea, str.Cazaban,

nr.49/E, cod poștal 410282, tel.0359/409729, fax 0359/409728, liceudonorione@yahoo.com

14

BIHOR

URBAN

FUNDAȚIA CULTURAL

UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA - LICEUL

VOCAȚIONAL "HENRI COANDĂ"

Oradea

LIC VOC

Str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal

410423 tel: 0259-433532, fax: 0259-465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.co m

15

BIHOR

URBAN

LICEUL PARTICULAR "HENRI

COANDĂ"

Oradea

LIC TEH

Str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal

410423 tel: 0259-433532, fax: 0259-465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.co m

16

BIHOR

URBAN

LICEUL "GEORGIANA"

Oradea

LIC TEH, LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com

17

BIHOR

URBAN

ȘCOALA POSTLICEALĂ

"GEORGIANA"

Oradea

POS

Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com

18

BIHOR

URBAN

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"

Oradea

POS

Str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal

410423 tel: 0259433532, fax: 0259465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.co m

19

BIHOR

URBAN

FUNDAȚIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA - ȘCOALA

POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"

Oradea

POS

Str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal

410423 tel: 0259-433532, fax:

0259-465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.co m