Hotărârea nr. 298/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând suprafaţă totală de 21.910 mp teren, situat in Oradea str. Umbrei, teren proprietate publică a municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând suprafață totală de 21.910 mp teren, situat in Oradea str. Umbrei, teren proprietate publică a municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7776 din 23.06.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței totale de 21.910 mp teren, situat in Oradea str. Umbrei, teren proprietate publică a municipiului Oradea.

Terenul luat în studiu in suprafață de 17361 mp se află situat la intersecția străzilor Umbrei și Ogorului și este necesar realizării obiectivului de extindere a parcului Industrial Eurobusiness Oradea II. Suprafața de 4.647 mp. reprezintă prelungirea str. Umbrei.

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 1367 mp identificata cu nr. topo 4636/2 conform Adeverinței O.C.P.I. nr. 23965/09.04.2013 și a suprafeței de 884 mp identificata cu nr. topo 4631 conform Adeverinței nr. 41027/25.06.2012 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren proprietate publică a municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 17361 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4630/2

3174 Oradea

4342

4342

Municipiul Oradea - domeniul public

4631

Adeverința O.C.P.I.

41027/25.06.2012

884

500

4632

10380 Oradea

6322

4078

4636/2

Adeverința O.C.P.I.

23965/09.04.2013

1367

1367

4647

14690 Oradea

45265

7074

Total                                                          17.361

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 17.361 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea destinat extinderii parcului Industrial Eurobusiness Oradea II.

Art.4. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 4.549 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp -

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

- mp -

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4632

10380 Oradea

6322

2244

Municipiul Oradea - domeniul public

Strada Umbrei

4647

14690 Oradea

45265

1921

4631

Adeverința O.C.P.I. 41027/25.06.2012

884

384

Total

4549

Art.5. Se aprobă înscrierii în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 4 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 4549 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea - strada Umbrei.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   Serviciul Cadastru

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 298


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila