Hotărârea nr. 293/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Paulovics Attila Gabor şi soţia Paulovics Eva reprezentând suprafaţa de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea, situat în Oradea str.Nordului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Paulovics Attila Gabor și soția Paulovics Eva reprezentând suprafața de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea, situat în Oradea str.Nordului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7784/ 23.04.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea, situat în Oradea pe str. Nordului, cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.528/17.04.2013 domnul Paulovics Attila Gabor și soția Paulovics Eva, donează Municipiului Oradea suprafața de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Paulovics Attila Gabor și soția Paulovics Eva reprezentând suprafața de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea, situat în Oradea pe str.Nordului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea și domnul Paulovics Attila Gabor și soția Paulovics Eva.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■     Primarul Municipiului Oradea;

  • ■      Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■      Instituția Arhitectului Șef;

  • ■     Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • ■     Direcția Tehnica;

  • ■     Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■     Serviciul Terenuri;

  • ■     A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■     Domnul Paulovics Attila Gabor și soția Paulovics Eva, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 293                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.