Hotărârea nr. 292/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă totală de 8905 mp situat în Oradea, str. Corneliu Coposu reprezentând teren aferent Pieţei Agroalimentare „Rogerius” proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață totală de 8905 mp situat în Oradea, str. Corneliu Coposu reprezentând teren aferent Pieței Agroalimentare „Rogerius” proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7774 din 23.04.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Corneliu Coposu reprezentând suprafața totală de 8905 mp teren aferent Pieței Rogerius - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului local nr. 32/27.01.2012 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și participarea cu contribuția proprie la finanțarea proiectului de investiții intitulat „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”, proiect ce se va implementa pe amplasamentul actualei piețe.

Având în vedere necesitatea întocmirii documentației cadastrale a terenului pe care se vor edifica construcțiile și amenajările proiectului de investiții,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și c

elimitare a bunului imobil cu suprafața de 7169 mp, astfel :

Nr. Topo/Cadsatral din care se constituie nr. cadastral nou format

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo/Cadastral

Suprafața nr.

topo/cadastral

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4911/14

166619 Oradea

1097

50

4911/15/I

77273 Oradea

20

20

4911/15

172616 Oradea

6

6

9836

NDF 11187 Oradea

14

14

4911/7

67047 Oradea

140

140

Proprietate publică a Municipiului Oradea

4911/8

348

348

150555

150555 Oradea

31

31

4911/16

165921 Oradea

3789

3677

4911/3

65738 Oradea

2668

2335

4911/12

165919 Oradea

228

228

4911/13

165920 Oradea

320

320

TOTAL

7169

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a

imobilului identificat la art. 1, având suprafața măsurată de 7169 mp teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil în suprafață de 4

96 mp, astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4911/14

166619 Oradea

1097

496

Proprietate publică a Municipiului Oradea

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicita

e imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a

imobilului identificat la art. 3, având suprafața măsurată de 496 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea. Art.5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil în suprafață de 1240 mp, astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4911/11

10852 Oradea

1209

941

Proprietate publică a Municipiului Oradea

4911/3

65738

2668

299

TOTAL

1240

Art. 6. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului identificat la art. 5, având suprafața măsurată de 1240 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea. Art. 7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei hotărâri. Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria

Municipiului Oradea.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică;

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

- Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CameliaMariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 292


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.