Hotărârea nr. 289/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafaţa de 366 mp teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea situat în Oradea în zona str. Colinelor cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafața de 366 mp

teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea situat în Oradea în zona str. Colinelor cu

destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7787 / 23.04..2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 366 mp teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea situat în Oradea str. Colinelor cu destinația de “drum public”,

Având în vedere Avizul CMUAT favorabil nr. 1373/12.12.2012, proiectul de Hotărâre și raportul de specialitate nr. 89.310/04.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - lotizare teren pentru amplasare locuințe individuale, prin care se propune lărgirea str. Răspântiilor și Colinelor la profil transversal de 12,0 m., parcela cu numărul cadastral 178151 urmând să fie cedată domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 50714.03.2013 SC Euro Max Investment SRL donează Municipiului Oradea suprafața de 366 mp teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de SC Euro Max Investment SRL reprezentând suprafața de 366 mp teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea și SC Euro Max Investment SRL

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •   SC Euro Max Investment SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea;

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 289


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.