Hotărârea nr. 288/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafaţa de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea situat în Oradea în zona str. Răspântiilor cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafața de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea situat în Oradea în zona str. Răspântiilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7790/ 23.04.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea situat în Oradea str. Răspântiilor cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 506/14.03.2013 SC Euro Max Investment SRL donează Municipiului Oradea suprafața de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea

Ținând cont de prevederile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată . Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de SC Euro Max Investment SRL reprezentând suprafața de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea și SC Euro Max Investment SRL.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciu Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •   SC Euro Max Investment SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

 • •   se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 288


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.