Hotărârea nr. 287/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 7884 mp teren public – strada Piaţa Bucureşti – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 7884 mp teren public - strada Piața București - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7779 din 23.04.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită

Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 7884 mp teren public, strada Piața București - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Piața București împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 597 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit, imobilul str. Piața București având suprafața măsurată de 7884 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 1916/2 și 77/1.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

Cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciara pentru intabularea cotei de 5000/182595 mp teren identificat cu nr. topo. 77/1 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Piața București, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 3992/22.01.2013 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Piața București.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Instituția Arhitectului Șef


suprafață de 7884 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața

nr. topo

- mp -

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

- mp -

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1916/2

CF 1 66719 Oradea

31018

2884

77/1

Adeverința de suprafață

Nr. 3992/22.01.2013

182595

5000

Teren public str. Piața București

Total

7884

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 7884 mp. teren public cu destinația Strada - Piața București, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

- Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri

- Biroul Cadastru

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • - se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca


Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 287


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila