Hotărârea nr. 286/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 24.274 mp teren public – strada Republicii – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 24.274 mp teren public - strada Republicii - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7783 din 23.04.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 24.274 mp teren public, strada Republicii - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Republicii împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 629, 630 și 631 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit, imobilul str. Republicii având suprafața măsurată de 24.274 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 77/1 și 1916/2 identificat conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 3992/22.01.2013 și CF 166719 Oradea .

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

Cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciara pentru intabularea cotei de 3671/182595 mp teren identificat cu nr. topo. 77/1 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Republicii, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 3992/22.01.2013 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 24.274 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1916/2

CF 166719 Oradea

31018

20603

Drum - teren public str. Republicii de la str. Savineștilor la magazinul Crișul

77/1

Adeverința de suprafață

Nr. 3992/22.01.2013

182595

3671

Total

24274

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de pu

□licitate imobiliară prin d

eschiderea unei noi coli de carte


funciară a imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 24.274 mp. teren public cu destinația Strada - Republicii, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Republicii.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri

- Biroul Cadastru

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • - se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 286


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila