Hotărârea nr. 282/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 896 mp teren public – strada Pescăruşului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 896 mp teren public - strada Pescărușului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7692 din 22.04.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită

Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 896 mp teren public, strada Pescărușului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Pescărușului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 557 și 558 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit, imobilul str. Pescărușului având suprafața măsurată de 896 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 78 identificat conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 3992/22.01.2013, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciara pentru intabularea suprafeței de 5736 mp teren identificat cu nr. topo. 78 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Pescărușului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 3992/22.01.2013 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 896 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

78

Adeverința de suprafață

5736

896

Drum - teren public str.

nr. 3992/22.01.2013

Pescărușului sector estic

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 896 mp. teren public cu destinația Strada -Pescărușului sector estic, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Pescărușului.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Serviciul Financiar Contabil

 • -   Serviciul Terenuri

 • -   Biroul Cadastru

 • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 282

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.