Hotărârea nr. 28/2013

Pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea prețului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1272 din data de 24.01.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5,

Având în vedere art. 8 din Legea nr. 15/2003 republicată, care stabilește că: ”După finalizarea construirii locuinței, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local”,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 105/29.02.2012, s-a aprobat prețul de 18 Euro/mp. plus T.V.A., pentru vânzarea în anul 2012, a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5,

În vederea actualizării prețului de vânzare la valorile de piață din anul 2013 și luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de către S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., privind stabilirea valorii de piață a terenurilor în zona cartierului Tineretului, la 15 Euro/mp., preț care nu conține T.V.A.

Ținând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art. 45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., pentru terenul situat în Oradea str. Calea Clujului reprezentând loturile atribuite în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Art.2. (1) Se aprobă prețul de 15 Euro/mp., plus TVA, pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5.

(2) Prețul stabilit la alin.1 va fi aplicat tranzacțiilor inițiate/aprobate în cursul anului 2013.

Art.3. Pot beneficia de prețul aprobat în condițiile prezentei hotărâri proprietarii construcțiilor realizate și finalizate de către beneficiarii Legii nr. 15/2003, sau deținătorii legali ai acestora.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Instituția Prefectului Județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Administrația Imobiliară Oradea

 • Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • Biroul Achiziții Publice

 • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 28


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.