Hotărârea nr. 278/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Milaş Mihai şi soţia Milaş Olivia Diana reprezentând suprafaţa de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Milaș Mihai și soția Milaș Olivia Diana reprezentând suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7681/ 22.04.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea, situat în Oradea pe str. Stupilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1080/03.04.2013 domnul Milaș Mihai și soția Milaș Olivia Diana, donează Municipiului Oradea suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea ,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Milaș Mihai și soția Milaș Olivia Diana reprezentând suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea, situat în Oradea pe str. Stupilor, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Milaș Mihai și soția Milaș Olivia Diana.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •  Direcția Tehnica - P.M.O

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Domnul Milaș Mihai și soția Milaș Olivia Diana, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 278 SECRETAR

Ionel Vila