Hotărârea nr. 276/2013

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 605/06.09.2010, pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Flaviu Manuel reprezentând suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F. 164743 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 605/06.09.2010, pentru acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Pop Flaviu Manuel reprezentând suprafața de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F.

164743 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7320/ 16.04.2012 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 605/06.09.2010, pentru acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F.164743 Oradea , situat în Oradea str.Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Oradea nr. 605/06.09.2010, a fost acceptată oferta de donație a domnului Pop Flaviu Manuel pentru suprafața de 96 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F. 164743 Oradea, suprafață de teren care nu corespunde realității din teren, suprafața care urma să fie donată este în fapt 60mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 inscris in C.F. 164743 Oradea.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1832/18.06.2010 modificată prin Încheierea de rectificare a erorii materiale nr.9/2012, domnul Pop Flaviu Manuel, donează Municipiului Oradea suprafața de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F. 164743 Oradea .

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă modificarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Oradea nr. 605/06.09.2010, pentru acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Pop Flaviu Manuel reprezentând suprafața de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscrise in C.F.164743 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Pop Flaviu Manuel .

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •   Direcția Tehnica - P.M.O;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • •   Domnul Pop Flaviu Manuel prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 276 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.