Hotărârea nr. 275/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bocra Gheorghe şi soţia Bocra Florentina Mirela reprezentând suprafaţa de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bocra Gheorghe și soția Bocra Florentina Mirela reprezentând suprafața de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7316/ 16.04.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea, situat în Oradea pe str. Pădurii, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.491/04.03.2013 domnul Bocra Gheorghe și soția Bocra Florentina Mirela, donează Municipiului Oradea suprafața de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Bocra Gheorghe și soția Bocra Florentina Mirela reprezentând suprafața de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea, situat în Oradea pe str. Pădurii , condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Bocra Gheorghe și soția Bocra Florentina Mirela.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •   Direcția Tehnica - P.M.O;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • •   Domnul Bocra Gheorghe și soția Bocra Florentina Mirela, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 275                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.