Hotărârea nr. 272/2013

privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC Orange România SA a suprafeţei de 351 mp. teren, situat în Oradea, str. Uzinelor – b-dul. Ştefan cel Mare, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optica şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în folosința SC Orange România SA a suprafeței de 351 mp. teren, situat în Oradea, str. Uzinelor - b-dul. Ștefan cel Mare, în vederea instalării și exploatării unui cablu de fibră optica și încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acestteren, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7338 din 16.04.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea transmiterii în folosința S.C. Orange România S.A. a suprafeței de 351 mp. teren situat în Oradea, str. Uzinelor - b-dul. Ștefan cel Mare.

Suprafață de 351 mp. teren afectat de instalarea cablului de fibră optică proprietatea S.C. Orange România S.A. reprezintă teren de utilitate publică, în zona adiacentă străzii Uzinelor - b-dul. Ștefan cel Mare.

Prin Certificatul de urbanism nr. 3371/24.10.2012 eliberat de Primăria municipiului Oradea, se solicită încheierea cu Administrația Imobiliară Oradea a unui contract, pentru terenul ocupat de traseul cablului de fibră optică mai sus menționat.

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și art. 4 din Legea nr.154/2012, privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin. (1) din Legea 18/1991 actualizată și republicată, În temeiul art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 republicată, privind bunurile proprietate publică, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosința SC Orange România SA a suprafeței de 351 mp. teren, situat în Oradea, str. Uzinelor - b-dul. Ștefan cel Mare, în vederea instalării și exploatării unui cablu de fibră teren identificat astfe:

nr. topo / cadastral afectat

C.F. În care este înscris nr. topo/cadastral

Suprafața totala a nr. topo/cadastral

Suprafața din nr. topo/cadastral transmis în folosința SC Orange România SA

175273

175273 Oradea

3.560

36

5165/3

9513 Oradea

5.024

51

5119/27

6028 Oradea

195

15

5136/7 Oradea

Adeverință O.C.P.I.Bihor nr.

108.859

182

5168/4 Oradea

79680/2012

2.882

23

5356

2929 Oradea

1.212

11

5355/9

24913 Oradea

1.456

13

5353/37

11751 Oradea

343

13

5353/35

44646 Oradea

577

7

TOTAL

351

Art.3. Se aprobă prețul, reprezentând contravaloarea folosinței terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în sumă de 18,00 lei/mp/an, la nivelul tarifului datorat de persoanele juridice pentru folosința terenurilor intravilane fără construcții cu suprafață mai mare de 50 mp, din zona fiscală A, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2013 privind impozitele și taxele locale.

Art.4. Prețul se actualizează anual conform tarifului pentru folosința terenului datorată de persoanele juridice pentru terenurile intravilane fără construcții din zona fiscală aferentă străzilor Uzinelor - b-dul. Ștefan cel Mare, stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Local, sau prin Hotărâre de Guvern în cazul în care acesta stabilește obligația de plată a unor sume cu titlu de tarife sau taxe pentru ocuparea și folosirea terenului proprietate publică.

Art.5. Se aprobă încheierea contractului privind constituirea dreptului de acces pe terenul identificat la art.1, din prezenta Hotărâre, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, S.C.

Orange România S.A. și S.C. Electrogrup S.A. Cluj

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări de Gestiune

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

•   S.C. Orange România S.A., prin grija A.I.O.

•   S.C. Electrogrup S.A.- Cluj Napoca, prin grija A.I.O.

 • •   Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, prin grija A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 272


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.