Hotărârea nr. 271/2013

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 aprilie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 aprilie 2013

Având în vedere prevederile art.42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 04 aprilie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 271

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila