Hotărârea nr. 266/2013

privind mandatarea consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice – Biroul Juridic – Instituţii subordonate Consiliului Local – Primăria Municipiului Oradea, în reprezentarea intereselor Consiliului Local – Administraţia Imobiliară Oradea, în faţa instanţelor de judecată.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea consilierilor juridici din cadrul Direcției Juridice - Biroul Juridic - Instituții subordonate Consiliului Local - Primăria Municipiului Oradea, in reprezentarea intereselor Consiliului Local - Administrația Imobiliara Oradea, in fata instanțelor de judecata

Analizând raportul de specialitate nr. 66873 din 20.03.2013 prin care Direcția Juridica propune reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea de către consilierii juridici din cadrul Biroul Juridic -Instituții subordonate Consiliului Local - Direcția Juridica a Primăriei Municipiului Oradea;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 188 din 28.02.2013 prin care s-a aprobat organigrama si statul de funcții din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Juridica, prin care consilierii juridici din cadrul Administrației Imobiliare Oradea au fost preluați in cadrul Direcției Juridice din Primăria Municipiului Oradea;

Având in vedere dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecata in care Consiliului Local al Municipiului Oradea -Administrația Imobiliara Oradea este parte in proces fără a avea consilieri juridici proprii in reprezentarea intereselor legitime in fata instanțelor judecătorești;

Având in vedere prevederile art. 79'1 si art. 79'3 alin (1) si (2) din Ordonanța nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Ținând cont de prevederile art. 1532- 1559 din C Civil respectiv art. 2009- 2035 din Noul Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/ 2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă mandatarea consilierilor juridici din cadrul Biroului Juridic - Instituții subordonate Consiliului Local din Direcția Juridica a Primăriei Municipiului Oradea, sa reprezinte in fata instanțelor judecătorești de toate gradele, interesele Consiliului Local - Administrația Imobiliara Oradea, pe baza delegațiilor de reprezentare semnate de conducătorul Administrației Imobiliare Oradea precum si pentru interesele Municipiului Oradea - pe baza delegației de reprezentare semnate de primarul Municipiului Oradea.

Art. 2. (1) Se împuternicesc consilierii juridici - funcționari publici cu studii superioare juridice din cadrul Direcției Juridice a aparatului de specialitate al primarului - prin Biroului Juridic - Instituții subordonate Consiliului Local, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea, in fata instanțelor judecătorești sau a altor organe cu activități jurisdicționale pe baza delegației de reprezentare.

(2) In exercitarea mandatului persoanele menționate la aliniatul precedent vor formula: întâmpinări, vor exercita cai de atac, in termenul legal procedural de la data comunicării hotărârii judecătorești, vor formula: propuneri, vor dezbate si administra probe, vor formula note scrise, note de ședința, precizări, concluzii, vor promova cereri de chemare in judecata, si cereri conexe acestora (cereri de chemare in judecata a altor persoane, cereri reconvenționale, cereri de chemare in garanție, cereri de intervenție, cereri de recuzare, cereri de strămutare, vor promova cai de atac ordinare sau extraordinare, cereri de legalizare si investire a hotărârilor judecătorești cu formula executorie, demersuri pentru executarea hotărârilor judecătorești si orice alte cereri sau acte procedurale vor fi necesare pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local).

Art. 3. In exercitarea mandatului consilierii juridici vor respecta Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Juridica - si limitele de competenta prevăzute in fisa postului aferenta fiecărui post in parte, documentele fiind prezentate spre semnare coordonatorului direct șef birou juridic si semnate de Directorul Executiv Adjunct al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Directorul General al Administrației Imobiliare Oradea, si respectiv de Primarul Municipiului Oradea in situația in care acest fapt se impune, pentru reprezentarea intereselor Municipiului Oradea.

Art. 4. In exercitarea mandatului consilierii juridici din cadrul Biroului Juridic - Instituții subordonate Consiliului Local din Direcția Juridica a Primăriei Municipiului Oradea răspund de diligentele depuse pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea.

Art. 5. La solicitarea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea, Directorul Direcției Juridice va informa aceasta instituție despre modul de derulare al litigiilor aflate in curs de soluționare sau despre modul de soluționare al acestora.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea si Administrația Imobiliara Oradea.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Juridică

 • •   Biroul Juridic - Instituții subordonate Consiliului Local

 • •   Administrația Imobiliara Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 04 aprilie 2013

  Nr. 266


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila