Hotărârea nr. 263/2013

privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2012.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2012

Analizând raportul de specialitate nr.86871 din data de 02.04.2013, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2012

Având în vedere:

 • art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare în care se stipulează obligativitatea instituțiilor publice de a efectua inventarierea generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute cel puțin o dată pe an

 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 • Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 82686/05.05.2012 încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului privat al Municipiului Oradea pe anul 2012

Procesul verbal al comisiei speciale de inventariere nr. 82686/05.05.2012 încheiat cu ocazia inventarierii patrimoniului public al Municipiului Oradea pe anul 2012

art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată potrivit căruia „toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale și județene li se prezintă anual de către primar, respectiv de președintele consiliului județean, un raport asupra situației gestionării bunurilor”.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit. d), alin.(6) lit.f) și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă raportul privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2012 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 04 aprilie 2013

Nr. 263


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa la H.C.L. nr. 263/2013


PRIMAR

RAPORT

PRIVIND GESTIONAREA PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2012

În conformitate cu prevederile:

 • •   art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • •   Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 • •   art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată

toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.

În acest sens, patrimoniul Municipiului Oradea a fost inventariat de către două comisii de inventariere astfel:

 • •   patrimoniul public a fost inventariat de către comisia specială de inventariere numită prin Hotărârea Consiliului Local

nr. 491/28.08.2012 și de către subcomisiile de inventariere numite prin Dispoziția Primarului nr. 2575/05.11.2012 Rezultatele inventarierii și propunerile comisiilor de inventariere au fost centralizate în procesul verbal nr.51050/27.02.2013

 • •   patrimoniul privat a fost inventariat de către comisia centrală de inventariere și subcomisiile de inventariere numite prin

Dispoziția Primarului nr. 2632/19.11.2012

Rezultatele inventarierii și propunerile comisiilor de inventariere au fost centralizate în procesul verbal nr.18355/28.01.2013

De asemenea, în baza Dispoziției Primarului nr.26/07.01.2013 s-a realizat în luna decembrie 2012 reevaluarea activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul Municipiului Oradea în conformitate cu Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, rezultatele reevaluării fiind prezentate în procesul verbal nr. 8128 din 19.01.2013. Reevaluarea s-a realizat prin aplicarea indicelui prețurilor de consum, rezultatele reevaluării fiind înregistrate în contabilitate în luna decembrie 2012.

Bunurile aflate în patrimoniul municipului Oradea, date în administrare, concesionate sau închiriate instituțiilor publice, societăților/companiilor naționale și regiilor autonome potrivit legii, s-au inventariat și s-au înscris în liste de inventariere distincte în cadrul acestor unități.

Bunurile inventariate sunt evidențiate în gestiunea municipiului pe următoarele locuri de folosință:

1. bunuri din patrimoniul municipiului date în concesiune/administrare

o Administrația Imobiliară Oradea - domeniu public și privat dat în administrare, constând în terenuri și clădiri ale unitatilor de invatamint, ale unitatilor sanitare, ale bazelor sportive, clădiri monumente istorice, spații comerciale, locuințe sociale

o SC OTL SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului de transport public local și cuprinde linii de tramvai, stații de așteptare tramvai și autobuz, clădiri, echipamente tehnologice

o SC Administratia Domeniului Public SA- domeniu public concesionat constând în piețe, ștranduri, gradina zoologică, cimitir, pepinieră

o SC Electrocentrale Oradea SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat: activitățile de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică, și cuprinde centrale termice, puncte termice, rețele de transport, rețele de distribuție, construcții și instalații auxiliare, sisteme de măsură control și automatizare.

o SC Luxten Lighting Co. SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului de iluminat public care cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al municipiului

o SC Compania de Apă Oradea SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și de epurare a apelor uzate, și cuprinde clădiri stație pompare, branșamente apă, stații hidrofor, aparate și instalații de lucru

o Casa de Cultură- domeniu public constând în clădiri Casa de Cultură Oradea și Podgoria, Complexul Cultural Băile Felix date în administrare

o Poliția Municipiului Oradea- domeniu privat dat în folosință gratuită și constă în 5 autoturisme Dacia

o SC Eurobusiness Parc SRL- domeniu privat constând în teren și post transformare energie electrică dat în administrare acesteia având destinația de parc industrial

o SC RER Ecologic Service Oradea SA, SC Adenandra SRL, SC Kaluna SRL- domeniul public (WC publice) dat in concesiune

o SMURD-_domeniu privat constând în ambulanță de tip C dată în folosință gratuită

o Spitale-.domeniu public și privat dat în administrare acestora

o Fundația de Protejare a monumentelor Istorice-_bunuri ce se găsesc în Turnul Primăriei și administrate de fundație

o Politia Locala Oradea -domeniul privat al municipiului Oradea dat in folosinta: calculatoare, mese birou, dulapuri

o Inspectoratul de urgenta Crisana- domeniu privat constând în detectoare gaze, semnalizator radiații nucleare, barca pneumatică date în folosință acestuia

2. bunuri din patrimoniul municipiului administrat de către acesta

o Gospodăria Comunală- bunuri din domeniul public și privat: parcuri, aparate de joacă, străzi, poduri, statui, monumente, semne de circulație, sisteme de semaforizare, proiecte

o Proiecte- bunuri din domeniul public și privat obținute din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeană

o Primăria Municipiului Oradea- bunuri din domeniul public și privat: clădiri, calculatoare, licențe, programe calculator, mobilier, aparatura birotică

o Apărare Civilă- bunuri din domeniul public și privat necesare pentru protecția valorilor umane și materiale: adăposturi ALA, sirene electrice, radioreceptoare, detectoare de gaze

o Asociații de proprietari- bunuri din domeniul privat constând în 100 de calculatoare date în folosință gratuită asociațiilor de proprietari

Bunurile din patrimoniul public și privat al Municipiului Oradea sunt structurate pe tipuri de proprietate astfel:

Domeniul public al Municipiului Oradea administrat de către acesta

987.713.327 lei

Domeniul public al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

1.792.001.058 lei

Total domeniu public

2.779.714.385 lei

Domeniul privat al Municipiului Oradea administrat de către acesta

28.542.801 lei

Domeniul privat al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

120.095.467 lei

Total domeniu privat

148.638.268 lei

*soldurile la data de 31.12.2012

A. Activele din domeniul public al Municipiului Oradea

Domeniul public al municipiului Oradea administrat de către acesta

lei

Nr. crt.

Loc de folosință

Teren

Cont211

Construcții

Cont212

Instalatii tehnice Cont 213

Aparatura birotică Cont 214

TOTAL

1

Gospodărie Comunală

301.595.406

599.777.506

594.890

2.276.934

904.244.736

2

Primăria Oradea

-

56.173.102

-

-

56.173.102

3

Apărare civilă

-

578

-

126

704

4

Proiecte

-

27.260.943

-

33.842

27.294.785

TOTAL

301.595.406

683.212.129

594.890

2.310.902

987.713.327

Domeniul public al Municipiului Oradea datîn concesiune/administrare lei

Nr. crt.

Loc de folosință

Teren Cont211

Construcții

Cont212

Instalatii tehnice Cont 213

Aparatura birotică Cont 214

TOTAL

1

Administrația Imobiliară Oradea

226.626.324

351.400.072

2.981.480,00

23.089

581.030.965

2

SC OTL SA

1.606.012

41.906.579

172.268

-

43.684.859

3

SC ADP SA

221.904.760

14.817.901

-

4.000

236.726.661

4

SC Electrocentrale SA

7.064.864

283.675.413

133.872.443

42.592

424.655.312

6

SC Luxten Lighting Co SA

-

43.633.996

-

-

43.633.996

7

SC Compania de Apă

-

296.741.596

47.797.672

156.314

344.695.582

SA

8

Casa de Cultură

11.559

2.118.329

-

-

2.129.888

9

SC Lider Impex Internațional SRL

148.490

356.862

-

-

505.352

10

SC RER Ecologic Service SA

-

296.530

-

-

296.530

11

SC Adenandra SRL

-

102.645

-

-

102.645

12

SC Kaluna SRL

-

17.107

-

-

17.107

13

Spitale

6.904.267

117.976.443

-

-

124.807.710

TOTAL

449.004.289

1.1579.946.911

184.823.863

225.995

1.792.001.058

În domeniul public al municipiului Oradea sunt înscrise bunurile care prin natura lor sunt de uz sau de interes public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Oradea este însușit prin HCL nr. 237/1999, cu modificări și completări ulterioare și atestat prin HGnr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum sialmunicipiilor,oraselorsicomunelordinjudetulBihor.-anexanr.2.

Anexa 2 a HG nr. 970/2002 nu a fost actualizată în perioada 2002-2011 dar în această perioadă au intervenit o serie de modificări asupra bunurilor, respectiv:

o intrări/ieșiri de bunuri

o actualizarea valorilor de intrare a bunurilor ca urmare a reevaluărilor realizate în 2003 și 2009,

o   majorarea valorilor de inventar a bunurilor ca urmare a investițiilor efectuate la acestea

o modificarea/completarea datelor de identificare

o evaluarea bunurilor fără valoare realizată în anul 2010 în baza art. 3 din OG 81/2003

schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri

Prin urmare, se impunea actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea. În acest sens, prin HCL nr. 491/2012 s-a aprobat înființarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică potrivit căruia

“(1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se intocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

(2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, dupa caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.

(3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotarare, sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.”

Inventarierea domeniului public s-a desfășurat în baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilorșijudețelor.

Terenurile și clădirile s-au inventariat în baza documentelor care atestă dreptul de proprietate (cărți funciare, legi etc.). Lipsa acestor documente îngreunează procedura de actualizare a HG nr. 970/2002 -anexa nr. 2 care atestă domeniul public al Municipiului Oradea.

O mare parte dintre imobile nu sunt notate în coala CF sau sunt notate în coala CF sub alta denumire decît cea care este în realitate (de ex. casă, spațiu comercial etc. în loc de grădiniță, scoala, liceu) iar altele fac obiectul unor procese. Măsurile care trebuie luate pentru remedierea problemelor sunt următoarele:

- modificarea în colile CF a denumirilor unor imobile

 • -   efectuarea lucrărilor cadastrale, acolo unde nu există altă posibilitate de clarificare a situației juridice

 • -   clarificarea situației juridice după finalizarea proceselor aflate pe rolul unor instanțe

Având în vedere faptul că pentru ducerea la îndeplinire a acestor măsuri este nevoie de mult timp, resurse financiare și umane și ținînd cont de faptul că pentru actualizarea HG nr. 970/2002 trebuie prezentate actele de proprietate asupra acestor imobile continuarea procedurii de actualizare a HG nr 970/2002 care atestă domeniul public al Municipiului Oradea se va face doar după soluționarea măsurilor menționate mai sus.

•   entitățile subordonate care au în administrare/folosință imobile (terenuri și clădiri) aparținând Municipiului Oradea să facă toate demersurile necesare pentru obținerea documentelor care atestă dreptul de proprietate a Municipiului Oradea asupra acestora.

 • •   scoaterea din folosința și casare a mijloacelor fixe în valoare de 1.192.973 lei constând în instalații, contoare electrice, schimbătoare de căldură,poduri

 • •   înregistrarea în evidența contabilă și de gestiune a activelor constatate plus de inventar în valoare de 1.541.125 lei constând în racorduri canal menajer, branșamente apa, retele canal menajer

B. Mijloacele fixe din domeniul privat al Municipiului Oradea

Domeniul privat al municipiului Oradea administrat de către acesta

lei

Nr. crt.

Loc      de

folosință

Active necorporale (licente, proiecte, programe informatice)

Teren

Cont 211

Construcții

Cont212

Instalatii tehnice Cont213

Aparatura birotică Cont214

TOTAL

1

Gospodărie

Comunală

3.135.925

113.028

1.145.340

672.848

2.107.372

7.174.513

2

Proiecte

619.977

-

1.373.849

3.996.048

717.281

6.707.156

3

Primăria Oradea

5.243.544

-

889.740

6.578.853

1.480.578

14.192.714

4

Apărare civilă

-

-

-

-

337.118

337.118

5

Asociații proprietari

-

-

-

131.300

-

131.300

TOTAL

8.999.446

113.028

3.387.316

11.400.662

4.642.349

28.542.801

Domeniul privatal Municipiului Oradea datîn concesiune/administrare

lei

Nr. crt.

Loc de folosință

Active necorporale

Teren Cont

211

Construcții

Cont212

Instalatii tehnice Cont213

Aparatura birotică Cont214

TOTAL

1

Administrația Imobiliară Oradea

6.400

2.747.371

47.675.329

20.825

2.212.919

52.662.844

2

Politia Oradea

-

-

-

52.000

-

52.000

3

SC Eurobusiness SRL

-

45.056.098

4.078

-

-

45.060.176

4

SMURD

-

-

-

1.000.460

-

1.000.460

5

Spitale

-

-

13.153

13.153

6

Inspectorat de urgenta Crisana

-

-

-

6.654

29.493

36.147

7

Politia Locala

-

-

-

5.504

6.791

15.295

SC

Electrocentrale

-

19.743.424

-

494.005

-

20.237.428

8

Fundatia      de

Protejare        a

Monumentelor Istorice

26.097

26.097

TOTAL

6.400

68.546.893

47.692.560

1.579.450

2.270.164

120.095.467

scoaterea din folosință și casare a mijloacelor fixe în valoare de 54.796,61 lei constând în aparate de joaca, tăietoare de asfalt, detectoare

C. Activele corporale în curs de execuție au fost inventariate pe obiective, menționându-se stadiul in care se afla acestea, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum și in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. Valoarea lor este de 92.631.504 lei și corespunde cu soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs” din balanță la data de 30.09.2012.

D. Bunurile luate în administrare/folosință gratuită de către Municipiul Oradea și înregistrate în evidența extracontabilă

lei

Loc de folosinta

Terenuri - lei-

Constructii -lei-

Calculatoare si sisteme periferice -lei-

TOTAL - lei-

Administratia Imobiliara Oradea

0

0

34.358,66

34.358,66

Consiliul Judetean Bihor

3.564.478,51

20.845.823,69

0

24.410.299,20

Secția Drumuri Naționale Oradea

20.075.928,14

0

0

20.075.928,14

Episcopia Greco-Catolica

10.832.800,00

0

0

10.832.800,00

Episcopia Romano-Catolica

50.960

0

0

50.960

Agentia Nationala pt Locuinte

0

14.112.492,98

0

14.112.492,98

Primaria Bors

85.000

0

0

85.000

Sucursala Regionala CFR CJ

2

0

0

2

A.N.A. Romane-Admin. Bazinalade

Apa Crisuri

1

0

0

1

Terenuri cu destinația drum public

10.278,80

0

0

10.278,80

SC Luxten Lighting SA

0

16.467.918,25

0

16.467.918,25

TOTAL -lei-

34.619.445,45

51.426.234,92

34.358,66

86.080.039,03

Concluzii:

 • >  Activele care au fost preluate fără a se cunoaște valoarea contabilă a acestora s-au înregistrat la valoarea simbolică de 1 leu

 • >  Terenurile cu destinația de drum public ce reprezintă donații ale persoanelor fizice și juridice sunt înregistrate în evidența extracontabilă în baza Dispoziției Primarului nr. 2292/22.07.2010 și a HCL-lor de acceptare a donațiilor urmând ca la finalizarea actelor de proprietate (trecerea în proprietatea municipiului Oradea) aceste terenuri să fie înregistrate în evidența contabilă

În concluzie, activitatea de inventariere pe anul 2012 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, scopul acesteia fiind stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

Prezentul raport a fost întocmit conform art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, potrivit căreia „toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale și județene li se prezintă anual de către primar, respectiv de președintele consiliului județean, un raport asupra situației gestionării bunurilor”.