Hotărârea nr. 256/2013

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.26.751 din 29.03.2013 prin care Direcția Economică propune aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România,

Luând în considerare faptul ca municipiul Oradea este afiliat la Asociația Municipiilor din România, ceea ce implica plata unei cotizații anuale fața de aceasta în baza prevederilor statutului AMR art.11,

În temeiul prevederilor art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.7 lit.c) și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România pentru anii 2012- 2013 in cuantum de 54.936,90 lei/an corespunzătoare unei cotizații de 0,30 lei/locuitor/an aplicată asupra populației de 183.123 locuitori ai municipiului Oradea.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Asociația Municipiilor din România, prin grija Direcției Economice

  • •  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 04 aprilie 2013

Nr. 256


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila