Hotărârea nr. 255/2013

privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor şi acordării sumei de 150.000 lei cu titlu de contribuţie financiară pentru anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 150.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17.853.din 29.03.2012, prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 150.000 lei pentru Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2013.

Văzând dispozițiile:

  • - Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

  • - art.7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului local,

În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. b), d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.10 și ale art. 45, alin.(2) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor în sumă totală de 150.000 lei, conform anexei, care face parte integrantă a prezentei hotărâri

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 150.000 lei cu titlul de contribuție financiară Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor.

Contribuția financiară va fi acordată potrivit cu solicitările fundației până la limita sumei aprobate pentru anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică

  • -  Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

  • -  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 04 aprilie 2013                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 255 SECRETAR

Ionel Vila

Municipiul Oradea


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2013

Bugetul

Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2013

lei

Nr.crt

Activitate

Suma alocată

1.

Întocmire documumentații tehnice clădiri

70.000

2.

Contribuție    partener    în    Rețeaua

Art'Nouveau

8.800

3.

Promovarea monumentelor istorice -reeditare publicații Vitralii, stucaturi și feronerie Art'Nouveau 100 buc/set-autor Rodica Harca, și redactare pliante monumente istorice-caiete educaționale școlare cls.I-IV

10.000

4.

Salarii personal angajat

20.500

5.

Remunerații Contracte civile  personal

auxiliar

18.700

6.

Consultanță tehnică Program multianual fațade

6.000

7.

Servicii management activități

10.000

8.

Servicii contabilitate

2.400

9.

Cheltuieli administrative

3.600

TOTAL

150.000