Hotărârea nr. 253/2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Oradea şi a tarifelor ce vor fi practicate pentru accesul în incinta Grădinii Zoologice Oradea pe anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Grădinii Zoologice Oradea si a tarifelor ce vor fi practicate pentru accesul in incinta Grădinii Zoologice Oradea pe anul 2013

Analizând raportul de specialitate nr. 83.143/28.03.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Grădinii Zoologice Oradea și aprobarea tarifelor practicate pentru accesul in Gradina Zoologica Oradea pe anul 2013,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 878/2006, s-a delegat către SC Administrația Domeniului Public SA(fosta RAPAS), pe lângă alte activități, serviciul public de administrare a grădinii Zoologice Oradea, întreținerea in condiții corespunzătoare a colecțiilor de animale sălbatice si domestice, in scopul protejării si conservării biodiversității si prezentarea acestora publicului, in scop instructiv-educativ.

Având în vedere adresa nr.7784/05.12.2012, înregistrata la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 253.994/06.12.2012, prin care SC Administrația Domeniului Public SA a înaintat propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Grădinii Zoologice Oradea și adresa nr. 1385/07.03.2013, înregistrata la Primăria Municipiului Oradea sub nr.58168/08.03.2013 privind noile tarife ce urmează a fi practicate pentru accesul vizitatorilor in Gradina Zoologica;

Cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, Regulamentul de organizare si funcționare, ca si tarifele ce urmează a fi practicate pentru accesul in Gradina Zoologica au fost supuse dezbaterii publice organizate in data de 25.03.2013, in vederea consultării populației,

Văzând Minuta nr. 70.240/2013 a dezbaterii publice din data de 25.03.2013 ,

Ținând seama de prevederile art.25 din HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin 3, lit. c, alin.6 lit. a, pct. 9, 10 și art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Grădinii Zoologice Oradea conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă tarifele ce vor fi practicate pentru accesul in Gradina Zoologica Oradea pe anul 2013 conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • -   Instituția Prefectului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția Tehnică

 • -   SC Administrația Domeniului Public SA

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 04 aprilie 2013

Nr. 253


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” .

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

GRĂDINA ZOOLOGICĂ ORADEA

STR. MATEI BASARAB NR. 1        p

NR. ÎNREGISTRAREMf.MZ^l:.?1''


- REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A GRĂDINII ZOOLOGICE

Capitolul I

Dispoziții generale

Art1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară activitatea în Grădina Zoologică în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în următoarele acte normative:

 • -  Legea nr. 191/2002 - Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice

 • -  Ordinul nr.1798/2007 - Pentru aprobarea procedurii de emitere a " autorizației de mediu

 • -  Legea 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea 9/2008

“ Legea 53/2003 republicată în 2011

Art2. Grădina Zoologică Oradea este administrată de SC Administrația Domeniului Public SA în baza hotărârii 878 din 30 noiembrie 2006 și funcționează în baza acordului și a autorizației de mediu, precum și a autorizației sanitar-veterinare.

Art.3. Sediul Grădinii Zoologice este în Oradea pe str. Matei Basarab nr.1.

Art.4. ' Obiectul de activitate ai Grădinii Zoologice îl constituie administrarea, întreținerea îm condițif corespunzătoare a colecțiilor de animale sălbatice și domestice în scopul protejării și conservării biodiversității și prezentarea acestora publicului în scop instructiv-educativ.

Art.5. Grădina Zoologică are colaboratori științifici, tehnico-științifici, personal administrativ și de pază.

Art.6. Sarcinile administrării Grădinii Zoologice sunt stabilite în capitolele următoare:

Capitolul II Componența Grădinii Zoologice

Art.7. Suprafața Grădinii Zoologice este de 75738 mp și este împărțită în următoarele zone funcționale:

 • -  expozițională

 • -  de uz public

 • -  administrativă

 • -  științifică

Capitolul III

Organizarea internă a Grădinii Zoologice

Art.8 Zona expozițională este formată din :

Tare si adăpost Leu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc si adăpost Tigru Indian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc si adăpost Tigru Siberian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Tare si adăpost Lup Cenușiu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Tare si adăpost Leopard

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Tare și adăpost Puma

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Tare si adăpost Capre Negre

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Mini ZOO

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 60 mp

Țarc și adăpost Berbec cu Coamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Căprior

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc si adăpost Ibex

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Zebră

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Lamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Tare si adăpost Cerb Carpatin Comun

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Tare si adăpost Cerb Lopătar

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc si adăpost Emu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 12 mp

Tare si adăpost Ștrut African

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc si adăpost Nandu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30mp

Tare si adăpost Cămilă

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Cangur

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 40 mp

Amplasament Suricată

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Mangustă

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Coati

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Raton

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Porc Spinos

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Capybara

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Tare și adăpost Urs

 • - suprafața exterioară 800 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc si adăpost Porc Mistreț

 • - suprafața exterioară 300 mp din care 30 mp bazin

 • - suprafața interioară 30 mp

Voliere

 • - voliere pentru fazani, păuni, turturele, barză, uliu, vânturel, vultur, veveriță - în total suprafața exterioară a tuturor acestor voliere este de 780 mp

Pavilion Pelicani

 • - suprafața exterioară a acestei voliere este de 600 mp, iar cea interioară de 40 mp

 • - voliera comună este amenajată peste luciul de apă

Volieră Râs

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Pavilioane exotice - Maimuțe, Macaci, Cercopiteci, Babuini

 • - suprafața exterioară alocată tuturor acestor pavilioane este de 1700 mp

 • - suprafața interioară 300 mp

Pavilion Papagali

 • - suprafața exterioară 400 mp

 • - suprafața interioară 200 mp

Pavilion Lilieci

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 50 mp

Reptilariu si Aqvariu

 • - există 16 acvarii populate cu specii de pești, melci, plante de apa dulce si salmastră iar amenajările si dotările sunt executate ca atare conform cerințelor speciilor

 • - există 6 terarîi pentru reptile si amfibieni

Art.9 în zona de uz public se află, pe lângă zona expozițională și următoarele clădiri:

 • - Clădire administrativă punct intrare-ieșire

 • - Zona relaxare

 • - Toaleta publică

 • - Clădire punct prim ajutor

 • - Capela Rhedey

Art.10 Zona administrativă este formată din:

 • - Cabinet veterinar, zonă carantină

 • - Clădire administrativă

 • - Clădire angajați

 • - Spațiu depozitare furaje și cereale

 • - Spațiu bucătărie și cameră frigorifică

 • - Spațiu atelier

Ari 11 Zona științifică este formată din:

Amenajări Educaționale

 • - în interiorul Grădinii Zoologice sunt amenajate 2 construcții rustice din lemn utilate cu monitoare tip touchscreen pe care vor rula programe educaționale despre speciile expuse

 • - în fața fiecărui amplasament sunt montate panouri cu informații despre specia vizionată

 • - există săli pentru desfășurarea activităților cu scop educativ, științific sau de recreere

Art.12. Vizitarea zonelor științifică și administrativă se permite numai colaboratorilor Grădinii Zoologice, precum și altor instituții speciale, cu permisiunea administrației.

Art13. în zona expozițională și de uz public, accesul cetățenilor este permis conform graficului stabilit de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.14. Pentru vizitarea zonei expozițională și de uz public se plătește taxa stabilită de administrația Grădinii Zoologice.

Art.15. Prin clădirea intrare-ieșire se realizează accesul vizitatorilor și a personalului

Art.16. Prin poarta nr.1 se permite accesul conducerii ADP, administratorului Grădinii Zoologice, a delegațiilor, a aprovizionării proprii și a serviciilor de utilități ( Rer, Compania de Apă,etc)

Art17. Prin poarta nr.2 se permite accesul persoanelor numai în caz de forță majoră

Capitolul IV Paza Grădinii Zoologice

Art18. Terenul se află în folosința Grădinii Zoologice pe termen nelimitat, fiind proprietatea Consiliului Local

Art.19. Pe teritoriul Grădinii Zoologice se interzice orice activitate ce nu se include în sarcinile de bază și care pune în primejdie protecția colecției de animale

Art.20. Paza Grădinii Zoologice este asigurată de către SC ADP SA prin agenți de pază, pe bază de contract, iar monitorizarea se face cu camere video

Art21. Obligațiunile și drepturile corpului de pază sunt stabilite în contractul de colaborare, elaborat de administrația Grădinii Zoologice

Art.22. Predarea și preluarea serviciului de pază se face pe bază de proces-verbal, registru și raport de activitate. în permanență se fac verificări la toate țarcurile de animale. Orice schimbare se raportează imediat conducerii și se trece de urgență la înlăturarea pericolului și preîntâmpinarea evadării animalelor

Art.23. în cadrul activității de muncă, toți an gaj ații .colaboratorii și voluntarii sunt datori să contribuie la paza Grădinii Zoologice

Art.24. Accesul publicului în incinta Grădinii Zoologice este permis după următorul program:

 • - Primăvara (01 martie-30 aprilie): 09,00-18,00

-Vara (01 mai-30 septembrie): 09,00-19,00

-Toamna (01 octombrie-31 octombrie): 09,00-18,00

 • - Iarna (01 noiembrie-28 februarie): 10,00-17,00

Capitolul V

Sarcinile Grădinii Zoologice

Art.25. Sarcinile de bază ale Grădinii Zoologice sunt:

 • -  protecția în condiții artificiale a animalelor sălbatice și domestice, inclusiv a speciilor rare sau periclitate, exotice și locale, care au o deosebită valoare științifică, cognitivă și culturală

 • -  efectuarea cercetărilor științifice

 • -  educația ecologică și informarea publicului în domeniul faunei, îngrijirii mediului, zootehniei, reprezentarea diversității faunistice, creșterea animalelor sălbatice

 • -  reproducerea speciilor rare de animale în scopul înmulțirii și răspândirii lor pe teritoriul județului și în alte regiuni

 • -  asigurarea activităților de agrement pentru public

Capitolul VI Administrarea Grădinii Zoologice și atribuțiile personalului

Art.26. Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție, ecologice și tehnico-organizatorice care reglementează activitatea în cadrul Grădinii Zoologice

M.27. Grădina Zoologică este administrată de SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin administratorul desemnat

Art.28. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de activitatea instituției, de îndeplinirea programelor adoptate, asigură respectarea prezentului regulament, a disciplinei

Art.29. Controlul de stat asupra respectării regimului de protecție a Grădinii Zoologice se efectuează de către autoritățile de specialitate

Art.30. Administrația Grădinii Zoologice furnizează în mod gratuit și obligatoriu, autorităților de specialitate datele necesare pentru monitoringul instituției

Art.31. Personalul Grădinii Zoologice, conform organigramei aprobată de către Consiliul de Administrare al ADP SA, este următorul:

Administratorul

Art.32. Grădina Zoologică este condusă de către un administrator, care are atribuțiuni pe (inia administrării și gestionării patrimoniului public existent în grădină, conducerii întregii activități specifice grădinii, organizării și supravegherii activității personalului din subordine, asigurării funcționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinii interioare și bunei desfășurări a prestațiilor.

în aceste condiții va supune anual aprobării bugetul de venituri și cheltuieli proprii, precum și nevoile de subvenții de la bugetul local.

Lunar va întocmi și depune situația mișcării de efective la contabilitatea societății.

Art.33. Administratorul este obligat să asigure expunerea tuturor speciilor pe care le deține, creând acestora condițiile de viată prevăzute în legislația în vigoare - Ordinul nr 1798/2007.

Art.34. Administratorul este obligat să pună în aplicare următoarele dispoziții de conservare:

 • a) participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul,la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural;

 • b)  promovarea educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversitații, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și a habitatelor naturale, precum și demararea și participarea la acțiuni cu acest scop

 • c) adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătățiri specifice speciilor, aduse țarcurilor conform unui grafic prestabilit

 • d) menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară și alimentară;

 • e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și epidemiilor:

 • f) păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția Grădinii Zoologice, adecvate speciilor înregistrate, în format electronic prin programul ZI MS

Art.35. în vederea asigurării criteriilor de conduită internaționale acceptate pentru obținerea, transportul și manipularea colecțiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate și în autorizația de funcționare, administratorul Grădinii Zoologice are următoarele obligații:

 • a) să îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenței ’și reproducerii acestora;

 • b) să respecte și să afișeze la ioc vizibil pentru angajați și vizitatori regulamentul propriu de organizare și funcționare al instituției;

 • c) să marcheze clar cuștile sau orice mijloace de limitare a libertății animalelor din colecții cu următoarele date: numele animalului expus (științific și autohton, dacă există), locul de proveniență, arealul speciei, temperatura la care este obișnuit să trăiască, cerințele alimentare;

 • d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând și explicația asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.

Art.36. Administratorul stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind protecția mediului, asigură cooperarea cu alte instituții publice, științifice, regii și societăți din țară și străinătate: FGAZR, EAZA, WAZA

Art.37. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de personalul desemnat pentru îngrijirea animalelor. Acesta asigură îndrumarea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale, conform legislației în vigoare.

Art.38. Administratorul ține evidența mișcării de efective prin procese verbale de natalitate, maturitate, mortalitate, schimb, achiziție, donație, inclusiv în format electronic prin programul ZIMS

Art.39. Administratorul face propuneri pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale

Art40. Administratorul răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii și a PSI a personalului, atât la angajare cât și periodic

Art.41. în perioada absentării din unitate a administratorului sau când postul este vacant, atribuțiile funcției sunt preluate de către o persoană delegată de conducerea SC ADP SA

Biologul

Art.42. Biologul are următoarele responsabilități:

 • -  exercită activitatea de informare și cercetare privind întreținerea animalelor în captivitate

 • -  asigură întocmirea fișelor biologice ale animalelor

 • -  elaborează programe proprii de cercetare etologică și genetică, le supune aprobării conducerii și răspunde de aplicarea acestora

 • -  stabilește necesarul de materiale și produse biologice, cărți de specialitate, materiale de informare și educaționale

 • -  reprezintă instituția în relațiile de colaborare cu grădini zoologice din țară, cu membrii ai FGZA, cu institute de învățământ, cu organisme internaționale de protecție a animalelor, în limita competențelor acordate de conducătorul unității

 • -  stabilește componența grupurilor de expunere, compatibilitatea teritorială și biologică a animalelor

 • -  prezintă conducerii propuneri pentru îmbunătățirea colecției de animale

 • -  prezintă conducerii propuneri de îmbogățire a amplasamentelor, de îmbogățire ambientală, de modernizare și inscriționare cu date biologice și arii de răspândire, conform unui grafic stabilit

 • -  supraveghează din punct de vedere biologic realizarea mediului ambiant al animalelor captive

 • -  realizează proiecte pentru educarea în spirit ecologic a publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaționale

Medicul veterinar

Art.43. Medicul veterinar are următoarele responsabilități:

 • -  exercită atribuții de specialitate în domeniul activităților sanitar-veterinare: tratamente, vaccinări, intervenții chirurgicale, controlul alimentelor, acțiunilor profilactice și curative, examenelor de laborator și răspunde de executarea acestora în fața conducerii administrative și a reprezentanților Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

 • -  supraveghează și participă la acțiunile de contenție și manipulare a animalelor

 • -  întocmește în cazul apariției unor zoonoze planul de măsuri antiepizootice, răspunzând direct de aplicarea acestora

 • -  răspunde de efectuarea necropsiilor în cazul mortalității animalelor

 • -  stabilește diagnosticul prezumtiv, iar în cazuri de nevoie apelează la institutul de specialitate pentru stabilirea acestuia

 • -  îndrumă și monitorizează activitatea îngrijitorilor de animale din punct de vedere medical

 • -  ține evidența strictă a foilor de observații, a carnetelor de vaccinare, a registrului de tratamente, a proceselor verbale de dezinfecție

 • -  supraveghează animalele în timpul perioadei de carantină și întocmește foile de observații periodice

 • -  răspunde de modul de depozitare și utilizare a medicamentelor și substanțelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare

 • -  colaborează cu instituțiile și laboratoarele de profil veterinar

 • -  verifică pe linie sanitar-veterinară produsele de origine animală precum și furajele, pentru a stabili dacă acestea corespund calitativ pentru a fi administrate în consum

 • -  întocmește necesarul de medicamente, materiale și instrumentar sanitar-veterinar, precum și la lucrările de reparații, investiții executate în scopul modernizării habitatului și condițiilor de expunere a exemplarelor din colecție

 • - asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

îngrijitorii

Art.44. îngrijitorii de animale au următoarele responsabilități:

 • -  asigură îngrijirea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, de igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale

 • -  asigură zilnic hrănirea și igiena animalelor conform rețetarului din

Anexa.......a prezentului Regulament

 • -  întrețin și îngijesc spațiile destinate animalelor, cât și a celorlalte clădiri și utilaje ce se află în interiorul Grădinii Zoologice conform procedurilor din Anexa ...1.... a prezentului Regulament

 • -  în permanență verifică starea țarcurilor și a adăposturilor și sesizează defecțiunile care pot constitui cauze pentru accidente

 • -  să răspundă cu amabilitate, în măsura competențelor, tuturor întrebărilor venite din partea vizitatorilor

Casierul

Art.45. Casierul Grădinii Zoologice are următoarele responsabilități:

 • -  eliberează publicului vizitator bilete de intare și agrement, bilete cu tarif special

 • -  întocmește zilnic registrul de casă

 • -  vinde ilustrate, pliante, și materiale informative specifice obiectului de activitate

 • -  depune zilnic veniturile obținute prin vânzarea biletelor de intrare

 • -  asigură ridicarea și depunerea numerarului în condițiile legii

Art.46. Structura de personal va fi prevăzută în organigrama Grădinii Zoologice

Art.47. Sarcinile de serviciu se stabilesc prin fișa postului, în funcție de locul de muncă și meserii, în concordanță cu prevederile din Codul Muncii

Art.48. Salarizarea personalului se face conform contractului colectiv de muncă, aprobat de către conducerea SC ADP SA în conformitate cu Codul Muncii

Art.49. Comportamentul personalului Grădinii Zoologice nu trebuie să aducă prejudicii societății

Capitolul VII

Obligațiile vizitatorilor

Art.50. în cadrul Grădinii Zoologice ESTE INTERZISĂ hrănirea animalelor din colecție de către vizitatori. în acest sens, personalul supraveghează și intervine, dacă este cazul, subliniind că această activitate este interzisă publicului vizitator. Excepție fac animalele din țarcurile lângă care sunt instalate automate de hrană la care publicul are acces contra cost și unde sunt menționate animalele exceptate de la regulă

Art,51. Vânzarea și consumarea băuturilor alcoolice în incintă ESTE INTERZISĂ

Art.52. Fumatul ESTE INTERZIS, cu excepția spațiilor special amenajate și marcate.

Art.53. Având în vedere regimul Grădinii Zoologice, copii cu vârste sub 8 ani nu au acces fără însoțitor adult

Art,54. La programele de voluntariat, vârsta minimă este de 12 ani.

Art.55. Vizitatorii, prin comportamentul lor, trebuie să dea dovadă de respect pentru animale:

 • -  să nu arunce în țarcuri cu obiecte, hrană, etc

 • -  să nu atingă geamurile de vizionare ale adăposturilor

 • -  să nu deranjeze fonic animalele

 • -  să nu se apropie de țarcuri mai mult decât limita admisă

 • -  să nu provoace animalele prin introducerea mâinilor în țarcuri

în zonele unde este permisă interacționarea vizitatorilor cu animalele (mini zoo, adăpost Lemurieni), aceștia nu au voie să provoace animalele pentru evitarea eventualelor accidentări

Art.56. Vizitatorii au obligația să ocrotească flora și fauna din interiorul Grădinii Zoologice, să utilizeze wc-urile amenajate pentru nevoi fiziologice, să arunce deșeurile în coșurile de gunoi, să nu deterioreze mobilierul urban, clădirile și țarcurile

Art57. Prin achiziționarea biletului de intrare, vizitatorii se obligă să accepte și să respecte prevederile prezentului regulament

Art.58, Accesul vizitatorilor în afara orelor de program ESTE INTERZIS

Capitolul VIII întreținerea Grădinii Zoologice

Art.59. întreținerea spațiilor din interiorul Grădinii Zoologice: alei, drumuri de acces, parcare se execută prin grija administrației conform procedurilor din Anexa ...1... a prezentului Regulament

Art.60. în vederea igienizării Grădinii Zoologice, administratorul va întocmi o planificare pentru repartizarea aleilor pe zile și pe personalul de lucru, astfel încât să fie acoperită săptămânal întreaga suprafață

Art.61. Reziduurile adunate vor fi evacuate de două ori pe săptămână și vor fi colectate de firma de salubrizare cu care societatea are contract de prestări servicii

Capitolul IX

Cercetările științifice din cadrul Grădinii Zoologice

Art62. Cercetările științifice se fac în scopul studierii evoluției proceselor naturale ferite de impactul antropic, estimării și prognozării situației ecologice, elaborării bazelor științifice de ocrotire a naturii, conservării biodiversității, fundamentării monitoringului ecologic.

Art.63. Cercetările științifice se efectuează, în mod obligatoriu, în conformitate cu programele anuale, asigurându-se astfel continuitatea monitoringului ecologic.

Art.64. Direcțiile de bază ale cercetărilor științifice în Grădina Zoologică sunt:

~ elaborarea bazei științifice pentru întreținerea animalelor sălbatice în captivitate

 • -  înmulțirea animalelor sălbatice în captivitate, îndeosebi a speciilor rare și a celor pe cale de dispariție, cu scopul conservării genofondului

 • -  înfăptuirea expedițiilor de studiere a biologiei animalelor sălbatice în condiții naturale, de sine stătător sau în comun cu alte instituții de cercetări științifice și grădini zoologice

 • -  elaborarea bazei științifice de hrănire rațională a animalelor sălbatice în condiții de captivitate

 • -  elaborarea celor mai efective forme și metode ale activității expoziționale și științifico-culturale

 • -  publicarea literaturii științifico-populare care reflectă toate laturile activității grădinii zoologice: lucrări științifice, ghiduri, materiale informaționale, îndrumare, fotografii, panouri, albume,etc

Capitolul X

Finanțarea Grădinii Zoologice

Art.65. Finanțarea cheltuielilor de funcționare și exploatare a Grădinii Zoologice se asigură din activități turistice, recreative, publicitare, editoriale, donații, precum și din alte activități legale, iar diferența dintre venituri și cheltuieli este asigurată de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.66. Programele anuale de cercetări științifice ale Grădinii Zoologice se finanțează prin intermediul comenzii de stat și din mijloace bugetare special gestionate de Consiliul Științific General al Fondului Ariilor Natural Protejate de Stat sau ale altor fonduri naționale și internaționale

Art.67. Mijloacele bănești obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea habitatului animalelor și al activității Grădinii Zoologice.

Art.68. în vederea realizării de venituri extrabugetare, în afara veniturilor provenite din taxe de intrare, se pot organiza în incinta Grădinii Zoologice, activități care să contribuie la agrementul și distracția vizitatorilor cum ar fi: plimbări cu ponei, căluți, desfacerea unor produse alimentare și nealimentare adecvate agrementului, închirierea unor săli pentru cursuri și seminarii, etc.

Capitolul XI Răspunderea juridică

Art.69. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 10000 lei la 20000 lei următoarele fapte:

 • a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din Grădinile Zoologice

 • b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituții ori persoane neautorizate să dețină o Grădină Zoologica și care intenționează să folosească aceste animale pentru activități cu caracter economic. Fac excepție animalele considerate domestice în România (câini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai și altele);

 • c) organizarea de activități competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incintă, cât și în afara Grădinii Zoologice. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus și intenția sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%

 • (2)Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 10000 lei următoarele fapte:

 • a) distrugerea sau deteriorarea obiectelor Grădinii Zoologice, de natură să afecteze în sens negativ viața animalelor din colecție;

 • b) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora;

 • c) punerea în libertate a animalelor, dacă fapta este de natură să provoace un atentat la siguranța socială sau la integritatea fizica a persoanelor;

 • d) desfășurarea de activități economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viata normală a animalelor din colecții

 • e) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecții, sacrificii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecții, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus.

 • (3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între

200 lei și 400 lei accesul în Grădina Zoologică a persoanelor:

 • a) în stare de ebrietate

 • b) care practică comerțul ambulant

 • c) care practică cerșitul

 • (4) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 100 lei la

200 lei următoarele fapte:

 • a) consumul de alcool

 • b) consumul de semințe

 • c) fumatul

 • d) folosirea unor instrumente muzicale izolate

 • e) audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor

 • f) accesul în incintă prin alte locuri decât pe porțile de acces

 • g) depozitarea și aruncarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute

 • h) hrănirea animalelor, excepție făcând speciile de la art. 50

 • i) nerespectarea prevederilor din Cap. VII

Capitolul XII Dispoziții finale

Art.70. Contravențiile constatate se vor sancționa de către Autoritatea Teritorială pentru Protecția Mediului, Autoritatea Teritorială pentru Agricultură și Silvicultură, inspecțiile de Stat ale acestor autorități, precum și de reprezentanții Administrației Publice Locale

Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

- disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul Grădinii Zoologice

■ - contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice

Art71. în cazul în care anumite stări de fapt împiedică personalul Grădinii Zoologice sau aceștia nu au posibilitatea personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații sunt obligați să sesizeze organele de pază, poliția și conducerea SC ADP SA Oradea.

Art.72. Toți angajații Grădinii Zoologice sunt obligați să cunoască prevederile prezentului regulament și a actelor normative de aplicare în activitatea pe care o desfășoară și să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau abateri

Art.73 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea celor vinovați conform prevederilor legale. Cercetarea abaterilor disciplinare se va efectua de către administratorul Grădinii Zoologice sau conducerea SC ADP SA Oradea

Art.74. Măsurile de răspundere disciplinară sau materială se aplică de către:

 • a) administratorul Grădinii Zoologice pentru personalul din subordine

 • b) conducerea SC ADP SA pentru administratorul Grădinii Zoologice

Actele necesare pentru aplicarea sancțiunilor se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Contractului colectiv de Muncă, la termenele și potrivit metodologiei stabilite pe genuri de răspunderi (disciplinare, contravenționale, materiale)

Art.75. Prezentul regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în legislație sau în structura organizatorică a administrației

Administrator Grădina Zoologică Bimbo SzuKaTTÎbor

Compartiment juridic Bochiș Julien


Redactat

Pop Coman Ioana


S.C. Administrația Domeniului Public S.A.

ORADEA

Lista cu tarifele propuse pentru accesul în Grădina Zoologică

DIRECTOR ECONOMIC IOANA MOCANNr.

Crt.

Denumirea serviciilor prestate

Total cu TVA -lei-

Tarife propuse 2013

GRĂDINA ZOOLOGICĂ

1

Intrare adulți -lei/pesoană

10

2

Intrare copii, elevi și studenți la cursuri de zi -lei/persoană

5

3

Intrare pensionari -lei/persoană

5

4

Intrare grup adulți-min.15 persoane (pt. însoțitor intrarea este gratuită) -lei/persoană

8

5

Intrare grup copii, elevi și studenți la cursuri de zi (pt. însoțitor intrarea este gratuită) -lei/persoană

4

6

Intrare familie 1 (2 adulți+1 copil, elev)

20

7

Intrare familie 2 (2 adulți+2 copii, elevi)

25

NOTĂ: însoțitorul grupului de 15 persoane beneficiază de intrare gratuită în incinta Grădinii Zoologice.