Hotărârea nr. 252/2013

privind mandatarea Adunărilor Generale a Acţionarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, pentru aprobarea Planurilor de administrare ale Consiliilor de Administraţie.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea Adunărilor Generale a Acționarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aprobarea Planurilor de administrare elaborate de Consiliile de Administrație

Analizând raportul de specialitate nr. 83036/28.03.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus mandatarea Adunărilor Generale a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar pentru aprobarea Planurilor de administrare elaborate de Consiliile de Administrație pe durata mandatului stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 841/18.12.2012,

Ținând cont de prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului Local nr. 420/24.07.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2013,

 • - Hotărârii Consiliului Local nr. 841/18.12.2012, prin au fost numiți membrii consiliilor de administrație la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, mandatul acestora fiind de 4 ani.

 • - art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, Planul de administrarecare include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit.c, art.45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se mandatează Adunările Generale ale Acționarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aprobarea Planurilor de administrare elaborate de Consiliile de Administrație pe durata mandatului stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 841/18.12.2012.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •  SC Oradea Transport Local SA

 • •  SC Administrația Domeniului Public SA

 • •  SC Electrocentrale Oradea SA

 • •  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • •  Membrii Adunărilor Generale ale Acționarilor SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin grija societăților de interes public local menționate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Camelia Mariana Dulca

Oradea, 04 aprilie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 252

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru””.