Hotărârea nr. 249/2013

privind numirea domnului Seica Gheorghe în funcţia publică de conducere de Şef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind numirea domnului Seica Gheorghe în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67785 din 21.03.2013 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea numirea domnului Seica Gheorghe în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea

Având în vedere prevederile:

 • -   Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art.9, alin. (2) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementului resurselor umane, financiare și materiale, conform căruia numirea în funcție a șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor se face de către consiliile locale, cu avizul D.E.P.A.B.D. București, în condițiile legii;

Ținând cont de

 • -   Sentința civilă nr. 442/05.04.2011 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 10103/30/2010,

 • -   Decizia civilă nr. 2880/17.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara,

 • -   Avizul nr. 3722052 din data de 25.02.2013 emis de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. a) și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă numirea domnului Seica Gheorghe în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -   Primarului municipiului Oradea,

 • -   Instituției Prefectului județului Bihor

 • -  D-lui Seica Gheorghe, prin grija Biroului Resurse Umane

 • -  Biroului Resurse Umane

 • -   Direcției Juridice

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 249


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila