Hotărârea nr. 247/2013

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 6.951 mp identificat cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 şi 160474 Oradea, teren situat în Oradea, zona Silvaş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 6.951 mp identificat cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 și 160474 Oradea, teren situat în Oradea, zona Silvaș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5426 din 21.03.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea și administrarea Consiliul Local a suprafeței totale de 6.951 mp identificat cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 și 160474 Oradea, teren situat în Oradea, zona Silvaș.

Ca urmare a demarării procedurii de preluare în proprietatea publică a Municipiului Oradea a investiției „Pod rutier peste râul Crișul Repede” între str. Dragoș Vodă - str. Făcliei cu înscrierea acesteia în inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea este necesară înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 6.951 mp identificată cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 și 160474 Oradea.

Având în vedere prevederile art. 10 alin.(2) din Legea 213/1998, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 6.951 mp identificată cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 și 160474 înscrise în C.F. nr. 160470, 160472, 160473 și 160474 Oradea.

Art. 2. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu bunurile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu Delegări de Gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri

- Serviciul Financiar Contabil

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • - SC Macio SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 247


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila