Hotărârea nr. 244/2013

privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Capriş Teodor Vasile şi soţia Capriş Patricia Maria şi de d-l Makai Istvan Ferencz şi soţia Makai Piroska reprezentând suprafaţa totală de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 inscris in C.F. 175329 Oradea, situat în Oradea în zona stăzii Pavilioanelor CFR, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertelor de donație depuse de d-l Capriș Teodor Vasile și soția Capriș Patricia Maria și de d-l Makai Istvan Ferencz și soția Makai Piroska reprezentând suprafața totală de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 inscris in C.F. 175329 Oradea, situat în Oradea în zona stăzii Pavilioanelor CFR, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5352/20.03.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 înscris in C.F. 175329 Oradea, situat în Oradea în zona străzii Pavilioanelor CFR, cu destinația de “drum public”,

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 642/23.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru construire de locuințe, pentru asigurarea accesului la parcele se propune crearea unui nou drum public din strada Pavilioanelor CFR până la limita sudică a amplasamentului studiat și trei drumuri publice perpendiculare pe acesta, conform planșei U/4 Circulația terenurilor. Toate drumurile propuse vor avea un profil transversal de 12,00 m, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 503/01.03.2013 d-l Capriș Teodor Vasile și soția Capriș Patricia Maria și a d-lui Makai Istvan Ferencz și soția Makai Piroska, donează municipiului Oradea suprafața de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 înscris în C.F. 175329 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Capriș Teodor Vasile și soția Capriș Patricia Maria și a d-i Makai Istvan Ferencz și soția Makai Piroskareprezentând suprafața totală de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 înscris in C.F. 175329 Oradea, situat în Oradea în zona străzii Pavilioanelor CFR, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •     Primarul Municipiului Oradea

 • •      Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •      Instituția Arhitectului Șef

 • •     Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •     Direcția Tehnica

 • •     Administrația Imobiliară Oradea

 • •     Serviciul Terenuri

 • •     A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •    Compania de Apa Oradea

 • •     D-l Capriș Teodor Vasile și soția Capriș Patricia Maria și d-l Makai Istvan Ferencz și soția Makai Piroska, prin grija

Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 244                                                                 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” și 6 voturi „abținere”.                                                            Ionel Vila