Hotărârea nr. 241/2013

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Vicsay Tiberiu Ladislau, reprezentând suprafaţa de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea şi suprafaţa de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris in C.F. 177734 Oradea situat în Oradea în zona str. Graurilor cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Vicsay Tiberiu Ladislau, reprezentând suprafața de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea și suprafața de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris in C.F. 177734 Oradea situat în Oradea în zona str. Graurilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5359/ 20.03.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea și suprafața de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris in C.F. 177734 Oradea situat în Oradea str. Graurilor cu destinația de “drum public”

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 2351/28.10.2008 și 212/13.03.2013 d-l Vicsay Tiberiu Ladislau donează Municipiului Oradea suprafața de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea și suprafața de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris în C.F. 177734 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de d-l Vicsay Tiberiu Ladislau reprezentând suprafața de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea și suprafața de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris în C.F. 177734 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-l Vicsay Tiberiu Ladislau.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnică

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  S.C. Compania de Apă S.A.

 • ■   d-l Vicsay Tiberiu Ladislau, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 241


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.