Hotărârea nr. 237/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 106415 mp teren identificat cu nr. cadastral 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 106415 mp teren identificat cu nr. cadastral 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Șoseaua Borșului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5361/ 20.03.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 106415 mp teren identificat cu nr. cadastral 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Șoseaua Borșului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea .

Conform CF 169200 Oradea suprafața de 106415 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169200, este proprietatea

Municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.670/31.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal -Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - Oradea sos. Borșului.

În vederea atragerii surselor de finanțare necesare realizării rețelei de utilități publice și a infrastructurii rutiere, precum și concesionarea in favoarea potențialilor investitori, în Parcul Industrial Oradea administrat de ”S.C. Eurobusiness Parc” S.R.L., se impune dezlipirea suprafeței de 106415 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169200 în trei loturi.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 106415 mp., teren identificat cu nr. cadastral 169200 Oradea, astfel:

Nr.

cadastral desmem brat

CFîn care

este înscris nr.

cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit -mp-

Observații

169200

169200 Oradea

106415

Lot1

87360

Teren pentru construcții

Lot 2

19033

Lot 3

22

Drum Public

TOTAL

106415

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1+2, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, teren proprietatea privată a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții”.

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a terenului identificat la art. 1 lot. 3 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   S.C. Eurobusiness Parc S.R.L

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 237


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.