Hotărârea nr. 235/2013

privind transmiterea in folosinţă fără plată în favoarea SC OTL SA a suprafeţei totale de 24,50 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, in vederea amplasării unui nr. de 4 chioşcuri de vânzare de bilete

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea in folosință fără plată în favoarea SC OTL SA a suprafeței totale de 24,50 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, in vederea amplasării unui nr. de 4 chioșcuri de vânzare de bilete

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5362 din 20.03.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea transmiterea în folosința S.C. O.T.L. S.A a unor terenuri din Municipiul Oradea în vederea amplasării și exploatării unor chioșcuri de vânzare de bilete necesare bunei desfășurări a serviciului public de transport local în Municipiul Oradea.

Amplasamentele destinate montării chioșcurilor de vânzare de bilete au fost analizate de Instituția Arhitectului Șef și au obținut Certificatele de Urbanism nr. 2712/2008, 2717/2008, 2724/2008 și 510/2010.

În colaborare cu reprezentanții S.C. O.T.L. S.A. s-a întocmit câte un plan de situație pentru identificarea terenului destinat amplasării fiecărui chioșc de vânzare de bilete.

În vederea completării și actualizării inventarului domeniului public al Municipiul Oradea atestat prin H.G. 970/2002,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a), art.45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 1.025 mp teren cu nr. top 8606 din teritoriul cadastral Oradea identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 11471/20.02.2013, reprezentând teren public proprietate publică a Municipiului Oradea - str. Dimitrie Cantemir - zona stație de tramvai mal Peța

Art.2. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 706 mp teren cu nr. topo 1463 notat în CF 17121 Oradea reprezentând teren public - str. Decebal - zona intersecție str. Menumorut

Art.3. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 117 mp teren cu nr. topo 4927/6 notat în CF 10918 Oradea reprezentând teren public - str. Olimpiade - zona parc Olosig.

Art.4. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 65.321 mp teren cu nr.topo 5146/55 notat în CF18.641 Oradeareprezentând teren public-str. Dacia-zonaPod CFR.

Art.5. Se avizează planurile de situație, reprezentând terenul destinat amplasării chioșcurilor de vânzare de bilete cuprinse în tabelul următor.

Nr. crt.

Localizare Chioșc

Suprafața - mp -

Nr. topografic

Adeverința / CF

1

Str. Dacia - Pod CFR - Stație de tramvai

6,50

5146/55-Oradea

CF nr.18614 Oradea

2

Parc Olosig - Stație de tramvai Olimpiadei

6,00

4927/6- Oradea

CF nr.10918 Oradea

3

Piața Decebal - Stație de tramvai spre Olosig

6,00

1463- Oradea

CF nr.17121 Oradea

4

D. Cantemir - Stație de tramvai spre Piața Cetății

6,00

8606 - Oradea

Adv. nr. 11471/2013

TOTAL

24,50

Art.6. Se aprobă transmiterea în folosință, fără plată a suprafeței de 24,50 mp teren, identificat la art. 5, în favoarea SC OTL Oradea SA, în vederea amplasării și exploatării chioșcurilor de vânzare de bilete pentru serviciul de transportpubliclocal în Municipiul Oradea.

Art.7. Durata transmiterii terenului este pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul serviciului de transport public local SC Oradea Transport Local SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006.

Art. 8. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 1, 2,3 și 4 din prezenta hotărâre și a documentelor de Publicitate imobiliară emise de OCPI Bihor.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA și Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de gestiune - P.M.O

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -   SC Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca Oradea, 21 martie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 235

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.