Hotărârea nr. 231/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 20372 mp teren identificat cu nr. cadastral 176000 înscris în CF 176000 Oradea, situat în Oradea str. Thurzo Sandor / Ogorului

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 20372 mp teren identificat cu nr. cadastral 176000 înscris în CF 176000 Oradea, situat în Oradea str. Thurzo Sandor / Ogorului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5368 din data de 20.03.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 20372 mp teren identificat cu nr. cadastral 176000 înscris în CF 176000 Oradea, situat în Oradea str. Thurzo Sandor,

În vederea finalizării unor schimburi de terenuri necesare implementării unor proiecte de utilitate publică, respectiv terenuri afectate de utilități publice cum ar fi Parcul Seleuș, teren de joacă pe str. A.D. Xenopol sau teren afectat de blocul de locuințe ANL de pe b-dul Ștefan cel Mare, este necesară aprobarea documentației cadastrale pentru parcelele ce vor face obiectul unor tranzacții,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 757/2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea și dl. Gale Gheorghe și d-na Gale Elisabeta,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 713/2011 privind revocarea art. 6, 7, 8 și 9 din hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 29 aprilie 2009 și aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiului Oradea și Parohia Romano - Catolică Seleuș,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței

de 20372 mp, teren ident

ificat cu nr. cadastral 176000 Oradea, astfel :

Nr. cadastral desmembra t

CFîn care este înscris

nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

176000

176000 ORADEA

20372

LOT 1

17964

Teren pentru construcții

LOT 2

1000

Teren pentru construcții

LOT 3

704

Teren pentru construcții

LOT 4

704

Teren pentru construcții

TOTAL

20372

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Pu

blicitate Imobiliară, prin deschiderea a patru noi coli de


Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1+4, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, teren proprietatea privată a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții”.

Art.3. LOT 2 constituit conform art.1 va face obiectul schimbului de terenuri între Municipiul Oradea și dl. Gale Gheorghe și d-na Gale Elisabeta, aprobat prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 757/22.11.2012.

Art.4. Se revocă art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 757/22.11.2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea și dl. Gale Gheorghe și d-na Gale Elisabeta.

Art.5. LOT 3 constituit conform art.1 din prezenta hotărâre va face obiectul schimbului de terenuri între Municipiul Oradea și Parohia Romano - Catolică Seleuș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 713/31.10.2011.


Art.6. LOT 4 constituit conform art.1 din prezenta hotărâre va face obiectul restituirii în natură prin echivalent în temeiul Legii 10/2001 către dl. Hutter Ștefan.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001

  • •   Direcția Juridică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •   dl. Gale Gheorghe și d-na Gale Elisabeta, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  Parohia Romano - Catolică Seleuș, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   dl. Hutter Ștefan, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 231

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.