Hotărârea nr. 230/2013

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea şi punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 Oradea, teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea și punerea la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 Oradea, teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5367 din 20.03.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 Oradea,

Conform C.F. nr. 172091 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 172091, cu suprafața de 8.853 mp., este proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Terenul mai sus menționat este situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall și este necesară punerea acestuia la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, ce funcționează în cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Ținând seama de prevederile art. 10 alin.(2) din Legea 213/1998, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului înscris în C.F. nr.172091 Oradea, identificat cu nr. cadastral 172091, cu suprafața de 8.853 mp.

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, ce funcționează în cadrul Primăriei Municipiului Oradea, a terenului menționat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Comisia de aplicare a Legii 18/1991

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 230


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila