Hotărârea nr. 23/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 36 mp, situat în Oradea, str. Dobrogei, nr.2, şi concesionarea directă a suprafeţei de 36 mp teren în favoarea d-lui Lung Ghedon şi soţia Lung Maria în vederea extinderii locuinţei cu un corp de clădire având destinaţia centrală termică şi magazie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 36 mp, situat în Oradea, str. Dobrogei, nr.2, și concesionarea directă a suprafeței de 36 mp teren în favoarea d-lui Lung Ghedon și soția Lung Maria în vederea extinderii locuinței cu un corp de clădire având destinația centrală termică și magazie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1107 din 22.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 36 mp, teren și concesionarea suprafeței de 36 mp situat în Oradea, str. Dobrogei, nr.2, în favoarea d-lui. Lung Ghedon în vederea extinderii locuinței cu un corp de clădire având destinația centrală termică.

Extinderea pe care se dorește a se realiza este reglementată prin Avizul Prealabil de Oportunitate emis în baza documentației înregistrate cu nr. 175666/05.10.2012, de Certificatul de Urbanism nr. 2740/04.06.2012 și Avizul CMUAT favorabil nr. 1090/10.10.2012.

Terenul pe care se va realiza extinderea provine din nr. topo 3342/1 proprietatea Municipiului Oradea identificat conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 292/2008 și nr. top 3350 înscris în CF 15264 Oradea proprietate a Statului Român.

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.1 (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, privind Legea fondului funciar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a” și „b”, art. 45 alin. (3) și art. art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciara pentru intabularea suprafeței de 729 mp teren identificat cu nr. topo 3342/1 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 292/18.02.2008 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 36 mp astfel:

Art.4. Se aprobă concesionarea directă în favoarea d-lui. Lung Ghedon și soția Lung Maria a suprafeței de 36 mp teren situat în Oradea, str. Dobrogei, nr.2, identificat la art. 2, în vederea extinderii construcției existente în conformitate cu Avizul Prealabil de Oportunitate emis în baza documentației înregistrate cu nr. 175666/05.10.2012, de Certificatul de Urbanism nr. 2740/04.06.2012 și Avizul CMUAT favorabil nr. 1090/10.10.2012.

Art.5. Se aprobă durata concesionării pe o perioada de 49 ani începând cu data întâi a lunii următoare adoptării hotărârii Consiliului Local.

Art.6. Se aprobă redevența de 8,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data atribuirii dreptului de concesiune.


Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. top. -mp.-

Observații

36

3342/1

Adev. 292 /2008

729

20

Municipiul Oradea teren proprietate privată

3350

15264 Oradea

1796,7

16

Art.3. Se aprobă deschiderea unei Coli de Carte Funciară în vederea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 36 mp, identificat conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.7. Redevența menționată art. 5 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept, anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

•  Serviciul Terenuri

•  A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

•   OCPI Bihor, prin grija A.I.O. - Serviciul Terenuri

•  D-lui Lung Ghedon, prin grija A.I.O. - Serviciul Terenuri

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 23


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila