Hotărârea nr. 228/2013

Privind aprobarea modificării capitolului III şi IV alin. B lit. a) si b) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea modificării capitolului III și IV alin. B lit. a) si b) al Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 111451/ 25.06.2012, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării capitolului III al Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2012 privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea capitolului III și capitolului IV alin. B lit. a) si b) al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, în ceea ce privește componența Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului după cum urmează:

III. COMPONENTA COMISIEI

Comisia este formată dintr-un număr de 11 membri permanenți cu drept de vot și un număr de 5 consultanți, care nu au drept de vot la ședințele la care participă.

a) Membrii permanenți ai comisiei:

1.

Președinte

Ilie Bolojan, Primar al municipiului Oradea

supleant

Mircea Mălan, Viceprimar al municipiului Oradea (îl înlocuiește pe primar în situația absenței acestuia)

2.

Secretar

Adriana Lipoveanu - Instituția Arhitect Șef - P.M.O

3.

Membru

Lucia lacob - Instituția arhitect Șef -P.M.O.

4.

Membru

Maria Jurje - Instituția arhitect Șef -P.M.O.

5.

Membru

Lucian Unita - reprezentant al Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al municipiului Oradea

6.

Membru

arh. Elisabeta Goga - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România - filiala Bihor -membru R.U.R.

7.

Membru

arh. Paul Szasz - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România - filiala Bihor - membru R.U.R.

8.

Membru

arh. Octavian Muth - reprezentant al Registrului Urbaniștilor din România - membru R.U.R.

9.

Membru

arh. Antonina Buruiană - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România - filiala Bihor -membru R.U.R.

10. Membru

Arh. Zsolt Jozsef Demian - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România - filiala Bihor -membru R.U.R.

11.

Membru

arh. Adrian Popescu-Sturz - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România - filiala Bihor - membru R.U.R.

b) Membrii consultanți ai comisiei:

1. Membru consultant

ing. Bela Porsztner - reprezentant al Direcției Patrimoniu al PMO

2. Membru consultant

prof. dr. Mircea Pasca - reprezentant al Inspectoratului Județean pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național Bihor

3. Membru consultant

Valentin Panescu - reprezentant al Inspectoratului de Politie Bihor - Serviciul Politiei Rutiere

4. Membru consultant

Sanda Daniela Mercea - director coordonator al Agenției de Protecție a Mediului Bihor

5. Membru consultant

ing. Maria Simon - Arhitect Șef al Consiliului Județean Bihor - reprezentant al Consiliului Județean Bihor

Membrii consultanți nu au drept de vot, aceștia sunt invitați pentru analiza unor proiecte specifice domeniului lor de activitate, unde este necesar un punct de vedere al instituției pe care o reprezintă.

IV. ATRIBUTIILE CMUAT

B. Documentații care se referă la proiectele de arhitectură :

  • a)  solicitări în vederea obținerii autorizației de construire : intervenții asupra clădirilor existente, situate în zona centrală a municipiului și pe arterele principale, construcții noi în această zonă (din punct de vedere al integrării în frontul construit existent) ;

  • b)  solicitări în vederea intrării în legalitate a clădirilor. In aceasta situație la prima intrare în ședința CMUAT se va achita o taxă suplimentară de 100 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef -Compartiment Urbanism și Avize.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Instituția Arhitect Șef - Compartiment Urbanism și Avize

  • •  Membrii comisiei desemnați conform art.1, prin grija Compartiment Urbanism și Avize

  • •  dl. Mircea Malan prin grija Compartiment Urbanism și Avize

  • •  dl. Lucian Unița prin grija Compartiment Urbanism și Avize

  • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 228


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila