Hotărârea nr. 226/2013

privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta şi semna punctul de vedere şi apărările Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 192/2013 aflat pe rolul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta și semna punctul de vedere și apărările Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 192/2013 aflat pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67274 din 21.03.2013 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta și semna punctul de vedere și apărările Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 192/2013 aflat pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 21 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

  • - art. 79A3 din O.G. nr. 35 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale

Ținând cont de petiția nr. 1218/26.02.2013, care formează obiectul dosarului nr. 192/2013, aflat pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 21 alin.2, art.36 alin.1 și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, de a reprezenta Consiliul Local al Municipiului Oradea, de a formula și semna punctele de vedere și apărările care se impun în legătură cu petiția nr. 1218/26.02.2013, care formează obiectul dosarului nr. 192/2013, aflat pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării .

Art.2. Se însușește punctul de vedere formulatîn legătură cu petiția nr. 1218/26.02.2013, care formează obiectul dosarului nr. 192/2013, aflat pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Oradea și Direcția Juridică .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Oradea,

  • -   Instituției Prefectului județului Bihor

  • -   Direcției Juridice

  • -   Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prin grija Direcției Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 226


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2013

Dosar nr. 192/2013 Nr. petiție: 1218/26.02.2013

Consiliul Local al Municipiului Oradea cu sediul în Piața Unirii nr. 1, județul Bihor, prin reprezentanții săi legali, având calitatea de reclamat în dosarul cu numărul de mai sus, în termenul legal, formulează prezentul

PUNCT DE VEDERE

prin care solicităm să respingeți sesizarea formulată de către numiții Kristofi Kristof Jozsef, Bosze Laszlo Antal și Kolozsi Arpad ca fiind neîntemeiată întrucât prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 117/31.01.2013 nu s-a adus atingere drepturilor minorității maghiare din Oradea și nici nu s-a produs un act de discriminare a locuitorilor aparținând acestei etnii .

SCURT ISTORIC.

In cursul lunii iunie a anului 2012 au fost înregistrate la Primăria Municipiului Oradea două cereri cu privire la strada Bajor Andor.

Prima, în data de 07.06.2012 - Nota de Audienta nr.4217, prin care dl. Oprean Cornel, în calitate de reprezentant al cetățenilor proprietari ai imobilelor de pe strada Bajor Andor, solicita schimbarea denumirii acestei străzi. La audiența înregistrată cu nr.4217 din 07.06.2012 dl. Oprean Cornel a prezentat tabelul cu cetățenii care doresc schimbarea denumirii strazii Bajor Andor, urmând să revină cu o cerere scrisă în acest sens, ceea ce s-a și întâmplat . Prin cererea nr.253043 din 05.12.2012, dl. Oprean Cornel a solicitat, în scris, schimarea denumirii străzii Bajor Andor cu o altă denumire, fiind propuse în acest sens mai multe variante, precum : Răsăritului, Revoluționarilor, Revoluției, Victoriei sau Veteranilor, anexând și un tabel cu numele și semnăturile locuitorilor care doresc acest lucru .

Cea de a doua cerere, având nr.113312 din data de 27.06.2012, prin care locuitorii străzii Trotușului (vecină cu strada Bajor Andor) arătau că nu doresc ca strada lor să-și schimbe denumirea în Bajor Andor. Totodata menționăm faptul că nu s-a pus problema schimbării denumirii străzii Trotușului cu Bajor Andor și nici nu a făcut niciodată obiectul unui raport de specialitate sau al unei hotărâri de consiliu local .

Intrucât, aceste doua cereri au fost apropiate ca dată, dintr-o eroare materială, în cuprinsul Raportului de specialitate nr. 4618 din 15.01.2013 prin care s-a propus schimbarea denumirii străzii Bajor Andor cu cea de Veteranilor și atribuirea denumirii Bajor Andor pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea, a fost mentionată și cererea nr.113312 din 27.02.2012 , cea a locatarilor de pe strada Trotușului .

Subliniem faptul că cererea nr.113312 din 27.02.2012 , cea a locatarilor de pe strada Trotușului, nu are nici o legătură cu schimbare denumirii străzii Bajor Andor în Veteranilor .

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 117/31.01.2013 s-a adoptat atât schimbarea denumirii străzii Bajor Andor în Veteranilor, ca efect al solicitării locuitorilor de pe această stradă, cât și atribuirea denumirii Bajor Andor pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea, identificată cu numerele cadastrale 10812 și 164096, situată în prelungirea străzii Ion Păun Pincio și paralelă cu strada Cucului .

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 117/31.01.2013 privind schimbarea denumirii străzii ,,Bajor Andor” în „ Veteranilor” și aprobarea atribuirii denumirii Bajor Andor pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” , aceasta însemnând că si consilierii locali din partea UDMR au votat pentru adoptarea acestei hotărâri.

În acest context este evident faptul că nu putem vorbi de o discriminare a minorității maghiare din moment ce chiar reprezentanții acestei minorității au votat, cu toții, pentru adoptarea acestei hotărâri de consiliu local .

Mai mult decât atât, subliniem încă o dată faptul că numele scriitorului Bajor Andor a fost atribuit unei alte străzi din municipiul Oradea, practic doar s-a schimat strada care poartă numele acestei personalități literare .

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 117/31.01.2013, Consiliul local nu a făcut decât să respecte drepturile locuitorilor orașului Oradea, atât ale celor români, cât și ale celor maghiari, deopotrivă și în mod egal, fără nici o discriminare pe criterii etnice, întrucât în actualul nomenclator stradal al orașului Oradea există o stradă care poartă numele scriitorului Bajor Andor .

Față de aspectele învederate, considerăm sesizarea formulată de numiții Kristofi Kristof Jozsef, Bosze Laszlo Antal și Kolozsi Arpad ca fiind neîntemeiată întrucât prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 117/31.01.2013 nu s-a adus atingere drepturilor minorității maghiare din Oradea și nici nu s-a produs un act de discriminare a locuitorilor aparținând acestei etnii .

Anexăm prezentei, în copie xerox:

-nota de audienta nr.4217/07.06.2012

  • - tabelul nominal cu locuitorii strazii Bajor Andor care semnează pentru schimbarea denumirii strazii.

  • - materialul care a stat la baza emiterii HCL nr.117 din 31.01.2013 .