Hotărârea nr. 221/2013

privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 8.090 lei aferent investiţiei realizată de către SC ROMCOM INVEST SRL în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 8.090 lei aferent investiției realizată de către

SC ROMCOM INVEST SRL în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A

Analizând Raportul de specialitate nr. 21333 din 18.03.2013, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pentru investiția realizată de către SC ROMCOM INVEST SRL în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A,

S.C. ROMCOM INVEST SRL, are sediul social în Oradea, str. Gh. Doja nr.49/A, este reprezentată legal de către d-nul Vlad Mihut , în calitate de administrator si are C.U.I. RO nr.13232479,

SC ROMCOM INVEST SRL, solicită reducerea impozitului pe clădirea situată în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A “Birouri D+ P+2E”,

Având în vedere cererea depusă de către SC ROMCOM INVEST SRL , prin care solicită reducerea impozitului pentru investiția de peste 500.000 de euro,

Luând în considerare prevederile “art.286” pct.6) din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.”e”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.407 din 27 iunie 2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II -Facilități fiscale “art.6,” lit.a), “art.10” și “art.11”, modificata de Hotărârea Consiliului Local nr. 773/2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri de natura investițiilor, cu suma de 8.090 lei, datorat bugetului local pe anul 2013, de către SC ROMCOM INVEST SRL pentru imobilul situat în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A.

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, în limita echivalentului în lei a valorii maxime admise de 200.000 de euro pe baza criteriilor de acordare, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilității fiscale solicitate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județul Bihor

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. ROMCOM INVEST SRL, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 221


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila