Hotărârea nr. 220/2013

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2013 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE REZIDAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2013 INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR , A SOCIETĂȚII COMERCIALE REZIDAN SRL

Analizând Raportul de specialitate nr. 38737 din 19.03.2013, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere și Executare Silită Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2013 pentru investiția de natura locuințelor realizată de SC REZIDAN SRL,

S.C.REZIDAN SRL, are sediul social în Comuna Roșiori, sat Mihai Bravu nr.352, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul, Popa Petru - în calitate de administrator având C.U.I. RO nr. 26924536 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/635/2010,

În vederea revizuirii scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor, societatea anexează la cerere documentele justificative privind valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții,

Valoarea contabilă a obiectivului de investiții la data de 31.12.2012 este de 2.362.142,78 lei,

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2013, suma facilitată se va diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție) de valoare de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003, art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c), art.11 și art.12, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 773/18.12.2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2013, pentru perioada 01.01.20l3 - 31.12.2013, de către SC REZIDAN SRL Oradea, în suma de 23.621 lei, pentru investiția de natura locuințelor, realizată în Oradea pe str. Grigore Moisil nr.22.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. REZIDAN SRL prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 220


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila